ДЕРБЕС ДЕРЕКТЕРДІ ЖИНАУҒА ЖӘНЕ ӨҢДЕУГЕ КЕЛІСІМ

 

Мен «COMRUN» ЖШС компаниясына (БСН180140005198) (бұдан ары – Компания) автоматтандыру құралдарын қолдана отырып та, оларды қолданбай да, Компания өнімдеріне қол жеткізу (оның ішінде авторизация) және Компания мен оның серіктестерінің қызметтерін алу мақсатында менің жеке деректерімді жинауына, өңдеуіне келісімімді беремін.

Өңдеуге келісім берілетін дербес деректер тізімі:

·     тегі, аты, әкесінің аты;

·     ЖСН;

·     телефон нөмірі;

·     электрондық пошта адресі.

 

Дербес деректерді қолдануға келісім берілетін әрекеттер тізімі:

·     дербес деректерді жинау;

·     дербес деректерді өңдеу, оның ішінде жеке деректерді жинау, сақтау, қолдану, тарату, иесіздендіру, оқшаулау;

·     Компанияның қызметтерді ұсынуды жақсарту мақсатында және/немесе серіктестердің қызметін алуым үшін үшінші тұлғаларға (Компания серіктестеріне) беру.

 

Дербес деректерді жинауға және өңдеуге келісімді https://app.rekassa.kz/personal-data-processing-policy.html сайтында орналастырылған Компанияның Дербес деректерді өңдеу саясатына сәйкес жазбаша өтінішті жіберу арқылы қайтарып алуға болады, бұл ретте жеке деректерді жинау және өңдеуге келісімді қайтарып алу менің Компанияның және оның серіктестерінің өнімдерін пайдалануымды мүмкін емес етеді.

«Дербес деректер және оларды қорғау туралы» Қазақстан Республикасының 2013 жылғы 21 мамырдағы № 94-V заңына және https://app.rekassa.kz/personal-data-processing-policy.html адресі бойынша Компанияның сайтында орналастырылған «COMRUN» ЖШС Дербес деректерді өңдеу саясатына сәйкес дербес деректер субъектісі ретіндегі өз құқықтарыммен таныстым.

Компания дербес деректерді күші бар заңнама талаптарына, оның ішінде тиісті ұйымдастырушылық, құқықтық және техникалық шараларды қамтамасыз ету арқылы жинайды және өңдейді.

Дербес деректерді өңдеуге берілген осы келісім өңдеу мақсаттарына қол жеткізу үшін қажетті кезең ішінде, сондайқ оларға қол жеткізгеннен кейін 5 (бес) жыл бойы қолданылады.

Осы келісім Компания сайтында «COMRUN» ЖШС менің дербес деректерімді жинауына және өңдеуіне келісімді беремін» батырмасын басу арқылы берілді.

 

СОГЛАСИЕ НА СБОР И ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

 

Я даю согласие компании ТОО «COMRUN» (БИН180140005198) (далее – Компания) на сбор, обработку моих персональных данных, как с использованием средств автоматизации, так и без использования таких средств, для целей доступа (включая авторизацию) к продуктам Компании и получения услуг Компании и ее партнеров.

Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие:

·     фамилия, имя, отчество;

·     ИИН;

·     номер телефона;

·     адрес электронной почты.

 

Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согласие:

·     сбор персональных данных;

·     обработка персональных данных, включая накопление, хранение, использование, распространение, обезличивание, блокирование персональных данных;

·     передача третьим лицам (партнерам Компании) в целях улучшения сервиса предоставления услуг Компанией и/или получения мною услуг партнеров.

Согласие на сбор и обработку персональных данных может быть отозвано путем направления письменного обращения в соответствии с Политикой обработки персональных данных Компании, размещенной на сайте по адресу https://app.rekassa.kz/personal-data-processing-policy.html, при этом отзыв согласия на сбор и обработку персональных данных делает невозможным использование мною продуктов Компании и ее партнеров.

Ознакомлен со своими правами как субъекта персональных данных в соответствии с Законом Республики Казахстан от 21 мая 2013 года № 94-V «О персональных данных и их защите» и Политикой обработки персональных данных ТОО «COMRUN», размещенной на сайте Компании по адресу https://app.rekassa.kz/personal-data-processing-policy.html.

Компания осуществляет сбор и обработку персональных данных в соответствии с требованиями применимого законодательства, в том числе путем обеспечения соответствующих организационных, правовых и технических мер.

Настоящее согласие на обработку персональных данных действует в течение срока, необходимого для достижения целей обработки, а также в течение 5 (пяти) лет после их достижения.

Настоящее согласие предоставлено путем нажатия на кнопку «Я предоставляю согласие на сбор и обработку персональных данных ТОО «COMRUN» на сайте Компании.