ПАЙДАЛАНУШЫ КЕЛІСІМІ

Бұл құжат Қазақстан Республикасы Азаматтық кодексінің 395-бабына сəйкес, өзін азаматтық айналымда кəсіпкерлер ретінде (бұдан əрі

«Пайдаланушылар») жүретін заңды жəне жеке тұлғалардың (кəмелет жасына жеткендердің) шектеусіз аясына бағытталғанын білдіретін жария оферта (бұдан əрі «Оферта») болып табылады, «COMRUN» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің (бұдан əрі «Құқық иесі»), БСН–180140005198, Келісімнің елеулі талабы болып саналатын төменде баяндалған шарттармен 3.0 нұсқадағы «reKassa» бақылау-кассалық машинасына» (бұдан əрі – «Бақылау-кассалық машинасы», БКМ) қарапайым (жай) лицензия беру туралы ұсынысы бойынша лицензиялық келісім (бұдан əрі «Келісім») жасау болып саналады.

Құқық иесі иеленуші интернет-сайттағы мынадай сілтеме бойынша офертаның жаңа нұсқасын жариялау арқылы осы Офертаға біржақты тәртіппен өзгерістер енгізуге құқылы: https://app.rekassa.kz/agreement.html. Офертаның жаңартылған нұсқасы Интернет желісінде жоғарыда көрсетілген сілтеме бойынша жарияланған сәттен бастап заңды күшіне енеді. Пайдаланушы шарт жасасқан жағдайда оған өзгерістер енгізу мәніне осы Офертамен үнемі танысуға міндеттенеді.

 

Бұл Келісімде пайдаланылатын ұғымдар:

1.    «Бақылау-кассалық машинасы», БКМ – 3.0 нұсқадағы «reKassa» бақылау-кассалық машинасының» деректерді тіркеу жəне жіберу қызметі бар моделі, ол бақылау- кассалық     машиналар мемлекеттік реестірінде (бұдан əрі «Реестр») 253- нөмірмен тіркелген, Пайдаланушыларға бағдарламалық жасақтама нұсқаларын уақытша пайдалану құқығы түрінде https://app.rekassa.kz сілтемесі бойынша веб- қолданба ретінде жəне/немесе iOS пен Android платформалары үшін мобилді қолданба ретінде Қазақстан Республикасы аумағында Қазақстан Республикасының салық заңнамасына сəйкес ақшалай есеп айырысу жүргізу үшін пайдалануға беріледі. Басқа қосымшаларды немесе қызметтерді интеграциялау кезінде тараптардың қарым- қатынасы қосымша шарттармен реттеледі.

 

 

 

2.    Фискалды деректер операторы (ФДО) ақшалай есеп айырысу туралы деректерді жалпы пайдаланымдағы телекоммуникация желілері бойынша салық органдарына жедел беруді қамтамасыз ететін заңды тұлға, оны өкілетті орган ақпараттандыру саласындағы тиісті органмен келісім бойынша бекітеді.

 

 

3.    Техникалық қолдау – Құқық иесінің БКМ- ға көрсететін техникалық қолдау қызметі жəне Келісім ережелеріне сəйкес, Құқық иесінің БКМ функционалдық мүмкіндіктері мен пайдалану тəртібі мəселелері бойынша Пайдаланушыларға консультациялар беруі.

 

4. БКМ негізгі пайдаланушысы – мобильді телефон нөмірі арқылы БКМ алғашқы активациясы жасалған Пайдаланушы.

 

 

1.  Келісімнің нысаны

1.1.   Құқық иесі Пайдаланушы заңды негізде иеленетін немесе басқаратын Абоненттік құрылғыдағы БКМ пайдалануға, Құқық иесінің қарастыруымен толық жойылуы мүмкін сублицензиялау, беру құқығын Пайдаланушыға беруді қоспағанда, Пайдаланушыға БКМ пайдалану құқығын (қарапайым (жай) лицензиясын), Құқық иесіне тиесілі ерекше құқығын беруге міндеттеледі.

 

1.2.  Пайдаланушыға ұсынылған БКМ пайдалану                      құқығы көлеміне БКМ-ді тікелей функционалды қызметі бойынша (Пайдаланушы нұсқаулығына сəйкес) пайдалану, соның ішінде БКМ орнату жəне қалпына келтіру кіреді. БКМ-ның толыққанды жұмыс істеуінің міндетті шартыПайдаланушының Абоненттік құрылғысында интернет желісі байланысы болуы/қосылуы керек. БКМ-нің Негізгі пайдаланушысы басқа адамдарға БКМ-ды пайдалану өкілдігін берген жағдайда БКМ пайдалану мен кейінгі салдары үшін Негізгі пайдаланушы жауапты болады.

1.3.   Бұл Келісімнің қолданыс аумағы Қазақстан Республикасымен шектеледі.

1.4.   БКМ-ді пайдалануға қарапайым (жай) лицензияның қолданыс мерзімі БКМ-нің Қазақстан Республикасының бақылау-кассалық машиналары модельдерінің мемлекеттік реестрінде болу мерзіміне тең. Келісімнің қолданысын бұзу немесе тоқтату жағдайында Пайдаланушы БКМ-ді пайдалану құқығынан айырылады. Құқық иесі кез келген уақытта себебін түсіндірусіз Пайдаланушының БКМ-ді пайдалануын тоқтатып, осы Келісімді бұзуға құқылы.

2.  Пайдаланудың тыйым салынған тəсілдері

2.1.   Егер Келісім мəтінінде арнайы көрсетілмесе, Пайдаланушыға Құқық иесінің алдын ала жазбаша келісімінсіз мыналарды орындауына болмайды:

(i)      БКМ-ді модификациялауға, басқа бағдарламалық жасақтамаға кіріктіруге немесе онымен біріктіруге, БКМ-ның кез келген бөлігінің қайта жасалған нұсқасын құруға;

(ii)    лицензияларды (сублицензияларды) сатуға, беруге, жалға беруге, қайта беруге, тапсыруға, кепілдікке беруге, осы Келісім бойынша үшінші тұлғаларға құқықтарын бөлуге;

(iii)   БКМ-ді үшінші тұлғалардың мүддесіне пайдалануға, көшіруге, таратуға немесе жаңғыртуға;

(iv)   БКМ-ға қатысты қандай да бір салыстырмалы талдау нəтижелерін жариялауға, аталған нəтижелерді бағдарламалық  жасақтама əзірлеу бойынша қандай да бір қызмет үшін пайдалануға;

(v)     БКМ-ді модификациялауға, дизассемблерлеуге, қайта құрастыруға, құраушы кодтарға бөлшектеуге, қайта өңдеуге немесе жетілдіруге, БКМ-нің бастапқы мəтінін алуға əрекеттенуге, басқа тəсілмен оның  жұмысының қалыпты барысын бұзуға.

БКМ тұтастығы мен қорғау жүйесін бұзуға,         сондай ақ, БКМ Құқық иесінің ерекше құқығын бұзатын басқа да əрекеттерге рұқсат етілмейді жəне Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес азаматтық-құқықтық, əкімшілік немесе қылмыстық жауапкершілікке әкеп соғады, соның ішінде Құқық иесінің талабымен құқықты мойындау, құқығын бұзатын немесе оны бұзу қауіпін тудыратын əрекеттердің жолын кесу, Құқық иесін көрсету жөнінде сот шешімін жариялау, шығындарының орнын толтыру немесе өтемақысын төлеу туралы сот шешімін орындау міндеттемесіне алып келеді. 

 

 

3.  Тарифтер

3.1.   БКМ-ді пайдалану тарифтері https://rekassa.kz/ сайтында көрсетілген.

3.2.   Пайдаланушы БКМ-ді Абоненттік құрылғысына орнату кезінде Интернет пайдалану қызметтерін ұсынатын ұйымның Интернетті пайдаланғаны үшін тарифке сəйкес төлем алатыны туралы (Пайдаланушыдан) хабардар етілген. Сондай-ақ SMS хабарламалар жіберу барысында ұялы оператордың тарифтері бойынша ақы  (Пайдаланушыдан) алынады.

 

4.  Ерекше құқық

4.1.   «reKassa» бақылау-кассалық машинасының» 3.0 нұсқасы, «reKassa» атауы мен логотипі жəне басқа да авторлық жəне/немесе сабақтас құқық нысандарына ерекше құқықтар Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес қорғалған жəне Құқық иесіне тиесілі.

4.2.   Құқық иесі осы Келісім бойынша рұқсат       болатын кез келген Зияткерлік меншік нысандарын қайта өңдеу (модификациялау) нəтижелеріне ерекше құқықты өзінде сақтайды, жəне кез келген уақытта Пайдаланушылар шығындарына еш өтемақы төлеместен, ол нəтижелерді пайдалану құқығын өз пайымы бойынша қайтарып алуға құқылы.

 

 

5.  Жаңарту жəне қолдау

5.1.   Құқық иесі осы Келісім бойынша Пайдаланушыға БКМ қызметін, жаңартуын, модификациясын жəне жаңа нұсқаларын беруге міндетті емес. Алайда ол БКМ үшін кейде жаңартулар шығара алады. Мұндай мобильді қолданбаларға арналған жаңартулар электронды құрылғы баптауларына байланысты іске қосылады. Пайдаланушы осындай автоматты жаңартуға келіседі, сондай-ақ осы Келісімнің шарттары мен ережелері аталған жаңартулар үшін күшінде болатынын қабылдайды.   

5.2.   Құқық иесі БКМ Пайдаланушыларына БКМ Қазақстан Республикасының   бақылау-кассалық машиналары модельдерінің мемлекеттік реестріндегі болу мерзімі ішінде техникалық қолдау ұсынады.

Техникалық қолдау төмендегі жолмен ұсынылады:

-          мобильді қолданбаның «Қолдау» бөлімінде;

-          www.rekassa.kz сайтында 8*5 уақыты бойынша (аптасына 8 сағаттан 5 күн жұмыс уақытында);

-          help@rekassa.kz электрондық поштасы бойынша ...

 

6.  Офертаның акцепті

6.1.   Мобильді қолданбаны мобильді телефонға, смартфонға, планшетке орнату жəне/немесе веб-қолданбасын пайдалану, сондай-ақ БКМ-ді кез келген формада пайдалануды бастау Қазақстан Республикасы Азаматтық кодексінің 396-бабына сəйкес, Офертаның акцепті болып танылады, бұл Пайдаланушымен Келісімнің барлық шарттарын қандай да бір алып тастаусыз немесе шектеусіз қосылу шарттарында толығымен қабылдау дегенді білдіреді.

Егер Пайдаланушы бұл Келісіммен, сондай ақ БКМ-ді пайдалану шарттарымен, ережелерімен жəне қағидаларымен келіспесе, оларды ұстанғысы келмесе, онда ол БКМ-ді тез арада құрылғысынан жоюы жəне/немесе оны пайдалануды доғаруы керек.

БКМ-ді пайдаланар алдында Пайдаланушы Келісіммен танысуға міндеттеледі. Келісімнің шарттарымен толығымен немесе қандай да бір бөлігімен келіспеген жағдайда, Пайдаланушының БКМ-ді пайдалануға құқығы болмайды.

Келісім және Пайдаланушының қандай да бір арнайы хабарламасынсыз, біржақты тəртіпте Құқық иесімен жүргізілуі мүмкін  барлық кейінгі өзгерістер немесе оған толықтырулар  Келісімнің жаңа редакциясында қарастырылмаған болса, https://app.rekassa.kz/agreement.html интернет-сайтында жарияланады.

Пайдаланушы кез келген ықтимал өзгерістерді өзі қадағалауға міндеттеледі.

 

7.  Кепілдіктердің жəне жауапкершіліктің болмауы

7.1.  Пайдаланушыға БКМ-ді пайдаланудан алынған нəтижелері нақты жəне сенімді болатынына, БКМ-нің Пайдаланушының талаптарына сəйкес келетініне қандай да бір кепілдіктер  ұсынылмайды.

Құқық иесі өзінің меншікті ресурстарының шегінен тыс ақпараттық арналардың (Интернет) жұмысқа қабілетсіздігінен жəне/немесе үшінші тұлғалардың əрекетінен жəне басқа да себептерге байланысты БКМ-ді толыққанды пайдалану мүмкіндігінің болмауына жəне оның жұмысындағы  іркілістерге, ақауларға жауап бермейді.

 

Пайдаланушы БКМ-ді орнату жəне жұмыс істеуі үшін үшінші тұлғалар өндірген жəне ұсынған жабдықты (принтерді, штрих-кодтар сканері жəне т.б.) пайдалану қажет  екеніне жəне Құқық иесі олардың жұмысының сапасына жауапты болмайтынына келісім береді.

7.2.   Пайдаланушы өздігімен фискалды деректер операторымен келісім жасасуға, салық органдарында тіркелуге, есепке тұруға (есептен шығуға) жəне осы Келісімге сəйкес, БКМ-ді заңды қолдануды қамтамасыз ету мақсатында Қазақстан Республикасы заңнамасында қарастырылған басқа да əрекеттерді орындауға міндеттеледі.

Пайдаланушы БКМ-ді қолданумен байланысты барлық сын-қатерлерді өз мойнына алады. 

 

8.  Шектеулі жауапкершілік

8.1.   Құқық иесі Пайдаланушының немесе үшінші тұлғалардың алдында шарттың күшіне, құқықбұзушылық салдарына (ұқыпсыздықты қоса алғанда), БКМ-ді пайдаланумен байланысты немесе салдарынан туындаған кез келген залал немесе шығындар үшін (жанама, нақты, салдарын ескере отырып), коммерциялық қызмет табысына қатысты алынбаған табыс, іскерлік бедел, ақау келген немесе жоғалған деректер немесе құжаттарға қатысты басқа да жағдайларға, тіпті Құқық иесіне осындай шығынның туындау ықтималдығы туралы белгілі болса да жауап бермейді. 

 

 

 

9.  Шығындардан кепілдік

9.1. БКМ-ді пайдалану кезінде Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамаларының талаптарын және үшінші тұлғалардың барлық құқықтары мен заңды мүдделерін ұстану бойынша Пайдаланушыға дербес жауапкершілік жүктеледі. 

Үшінші тұлғалар Пайдаланушының БКМ-ді қолданудағы əрекетінен (əрекетсіздігінен) туындаған талаптарын Құқық иесіне ұсынған жағдайда Пайдаланушы үшінші тұлғалармен туындаған дауларды өзі реттейді, сондай ақ Құқық иесінің бірінші талабы бойынша залал мен шығындарды өтейді. Бұл ретте Пайдаланушы Құқық иесінің мүдделерін (қандай да бір уəкілеттіксіз) қорғауға, оны жауапкершіліктен босатуға, Пайдаланушының əрекеті немесе əрекетсіздігінен туындаған кез келген шағымдар мен міндеттемелерге байланысты шығын келтіруден қорғауға міндеттеледі.

 

10.   Ақпараттандыру

10.1.      Құқық иесі Пайдаланушыны БКМ-ді пайдаланудың тəртібі мен тəсілдері туралы, Құқық иесі, оның серіктестері жəне клиенттері жүргізетін маркетингтік, жарнамалық жəне басқа да іс-шаралар туралы, БКМ-ді пайдаланудағы үшінші тұлғалардың қызметтерін сатып алу жəне пайдалану шарттары туралы Абоненттік құрылғысына жəне электрондық пошталарына жарнамасы бар хабарлама жіберу жолымен, соның ішінде мобильді құрылғыны қоса алғанда, байланыс желілері арқылы, Құқық иесіне қолжетімді кез келген тəсілімен ақпараттандыруға құқылы. Сонымен бірге, Пайдаланушы БКМ-нің функционалын іске асыру немесе оны пайдалану мақсатына қажетті сервистік қысқа мəтіндік хабарламалар алуға келіседі.

 

11.   Құпиялылық жəне дербес деректерді қорғау

11.1.   Құқық иесі дербес деректердің, оның ішінде Келісімде көзделген міндеттемелерді орындау шеңберінде өңделетін деректердің операторы болып табылады. Келісімнің мақсаттары үшін дербес деректер деп Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес осындай болып табылатын мәліметтер түсініледі.

11.2.   Осы Келісімді Офертаны акцептеу арқылы жасай отырып, Пайдаланушы Авторлық құқық иесінің дербес деректерді жинауға, өңдеуге және беруге келісімін береді және құқық иеленушіге үшінші тұлғаларға (осы Келісімде көзделген шектеулерді сақтай отырып) жинау, жинақтау, сақтау, пайдалану, тарату, беру, иесіздендіру, бұғаттау және жою құқығын береді. Пайдаланушының дербес деректері және құқық иеленуші оны беру процесінде алатын өзге де ақпарат БКМ қызметтері, тәртіппен, Қазақстан Республикасының заңнамасында және осы Офертада көзделген және сілтеме бойынша орналастырылған құқық иеленушінің дербес деректерін өңдеу саясатының шарттарымен толық келіседі және қабылдайды https://app.rekassa.kz/personal-data-processing-policy.html.

11.3.   Құқық иесі стандартты салалық технологиялар мен əдістер негізінде Дербес деректер үшінші тұлғалардың рұқсатсыз қол жеткізуінен қорғауға  қажетті жеткілікті шараларды қолданады.

11.4.   Пайдаланушы БКМ-ді қолдана отырып, өзінің дербес деректерін Құқық иесі автоматтандыру құралдарын қолдану арқылы және қолданбай да өңдейтініне келіседі. Құқық иесі Пайдаланушылар есептік жазбаларын құру кезінде ерікті жəне саналы түрде ұсынған дербес деректерін БКМ-ді пайдалануға, соның ішінде Пайдаланушыны ФДО қызметтеріне қосу процесі кезінде, коммерциялық банктердің қолданбаларын пайдаланғанда, БКМ-мен интеграцияланған түрлі онлайн-қызметтерді қолданғанда қажет болса, жинай алады. Жинауға, өңдеуге және беруге рұқсат етілген дербес деректер: тегі, аты, әкесінің аты, мобильді телефон нөмірі, электронды пошта мекенжайы, Пайдаланушының ЖСН/БСН, ұйымның атауы мен мекенжайы, ЭҚЖЖ, сату нүктесінің атауы мен мекенжайы, жасы, сатып алу қалаулары пайдаланушыны ФДҚ сервистеріне қосу, БКМ пайдалану, коммерциялық банктердің төлем қосымшалары, БКМ-мен интеграцияланған түрлі онлайн-сервистер процесінде пайдаланушы ұсынған басқа да ақпарат.

11.5.   Құқық иесі дербес деректерді мына мақсаттарда, жинай, қолдана және бере алады:

-             Пайдаланушыға қызмет көрсету, соның ішінде БКМ-ді пайдалану құқығын ұсыну мақсатында;

-             Пайдаланушыға хабарламалар жіберу;

-             Пайдаланушыларға қолдау көрсету;

-             мақсатты аудиторияға жарнамалық материалдарды жіберу және құқық иеленушінің серіктестерімен телефон қоңыраулары мен смс-хабарламалар, мессенджерлер арқылы тарату, мақсатты жарнама, жарнамалық материалдарды электрондық пошта арқылы атаулы тарату арқылы құқық иеленуші, оның серіктестері мен клиенттері жүргізетін жеңілдікті ұсыныстар, акциялар, маркетингтік, жарнамалық және өзге де іс-шаралар туралы хабарлау.

 

11.6.   Құқық иесі нақты Пайдаланушыға қатысты емес, анонимді (иесіз) ақпаратты жинай алады. Мұндай ақпаратқа Пайдаланушының БКМ-ді пайдалану нəтижесінде Құқық иесіне қолжетімді болатын, жасырылмаған кез келген ақпарат жатады. Осындай ақпарат статистика жүргізу үшін жиналады жəне Пайдаланушыға қызмет көрсетуді жақсарту, сондай ақ БКМ-нің интерфейсін жетілдіру үшін де қолданылады.

 

11.7.   Құқық иесі мынадай жағдайларды қоспағанда, үшінші тұлғаларға бермейді және дербес деректерді таратпайды:

(1) Дербес деректер субъектісі мұндай ашуға алдын ала келісімін білдірді;

(2) беру тарапы не пайда алушы немесе кепілгер болып табылатын, дербес деректер субъектісі болып табылатын шартты орындау үшін, сондай-ақ дербес деректер субъектісінің бастамасы бойынша шарт немесе ол пайда алушы немесе кепілгер болып табылатын шарт жасасу үшін қажет;

(3) беру сервисті жақсарту пайдаланушыларға қызметтер көрсету және/немесе олар серіктестердің қызметтерін алу мақсатында Құқық иесінің серіктестеріне жүзеге асырылады;

(4) беру құқық иесінің немесе үшінші тұлғалардың құқықтары мен заңды мүдделерін қорғау үшін қажет;

(5) беру Дербес деректер субъектісінің бастамасымен жүзеге асырылады және сот төрелігін жүзеге асыру, сот актісін, Қазақстан Республикасының Атқарушылық іс жүргізу туралы заңнамасына сәйкес орындалуға жататын басқа органның немесе лауазымды адамның актісін орындау үшін қажет;

(6) ҚР қолданыстағы заңнамасында көзделген өзге де жағдайлар.

 

 

 

 

12.   Дауларды шешу тəртібі

12.1.   Келісімді орындау барысындағы даулар мен келіспеушіліктер, мүмкіндігінше Тараптар арасындағы келіссөздер арқылы шешілетін болады.

12.2.   Тараптармен дауларды шешу бойынша сотқа дейінгі міндетті (кінарат-талап) тəртіп бекітіледі. Кінарат-талапқа жауап беру уақыты, кінарат-талаптың түпнұсқасын пошта арқылы немесе электронды көшірмесін электронды пошта арқылы қабылдаған күннен бастап 10 (он) жұмыс күніне дейінгі уақытты құрайды.

12.3.   Егер келіспеушіліктер келіссөздер арқылы шешілуге келмесе, онда олар Астана қаласының Мамандандырылған ауданаралық экономикалық сотында            қарастырылады. Пайдаланушылар өздерінің құқықтық қабілетін жəне іс-əрекет қабілетін, сондай-ақ, Құқық иесімен келісім-шарттық қарым-қатынасқа түсуге өздерінің заңды құқықтарын растайды.

12.4.   Келісім мəтінінде əркелкі оқылу орын алған жағдайда, Келісімнің орыс тіліндегі нұсқасы басымдыққа ие болады.

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ

Настоящий документ в соответствии со ст.395 Гражданского кодекса Республики Казахстан является публичной офертой (далее – «Оферта»), представляющей собой адресованное неограниченному кругу юридических и физических лиц (достигших возраста совершеннолетия), выступающих в гражданском обороте как предприниматели (далее – «Пользователи»), предложение Товарищества с ограниченной ответственностью «COMRUN» (далее – «Правообладатель»), БИН 180140005198, заключить лицензионное соглашение о предоставлении простой (неисключительной) лицензии (далее – «Соглашение») на «Контрольно-кассовую машину «reKassa» версия 3.0 (далее – «Контрольно-кассовая машина», ККМ) на условиях, изложенных ниже,   являющихся существенными условиями Соглашения.

Правообладатель вправе в одностороннем порядке вносить изменения в настоящую Оферту путем опубликования новой версии Оферты по следующей ссылке на интернет-сайте: https://app.rekassa.kz/agreement.html. Обновленная версия Оферты вступает в законную силу с момента ее опубликования по указанной выше ссылке в сети Интернет. Пользователь в случае заключения Договора, обязуется регулярно ознакамливаться с настоящей Офертой на предмет внесения в нее изменений.

 

Определения, используемые в настоящем Соглашении:

1.     «Контрольно-кассовая машина», ККМ – модель контрольно-кассовой машины

«Контрольно-кассовая    машина «reKassa» версия 3.0 с функцией фиксации и передачи данных, зарегистрированная в Государственном реестре контрольно- кассовых машин (далее –  «Реестр») за номером 253, предоставляемая Пользователям в виде права временного использования  экземпляров программного обеспечения, передаваемых Пользователям в качестве веб- приложения по адресу https://app.rekassa.kz и/или в качестве мобильного приложения под  платформы iOS и Android для применения при  осуществлении денежных расчетов на                 территории Республики Казахстан в соответствии с налоговым законодательством  Республики Казахстан. При интеграции сторонних приложений или сервисов отношения сторон будут регулироваться дополнительными условиями.

 

2.     Оператор фискальных данных (далее – ОФД) – юридическое лицо, обеспечивающее передачу сведений о денежных расчетах в оперативном режиме в налоговые органы по сетям телекоммуникаций общего пользования, определенное уполномоченным органом по согласованию с уполномоченным органом в сфере информатизации.

 

3.     Техническая поддержка – оказываемая Правообладателем услуга технической поддержки ККМ и предоставление Правообладателем консультаций Пользователям по вопросам функциональных возможностей и порядка использования ККМ, в соответствии с положениями Соглашения.

 

4.     Основной Пользователь ККМ – Пользователь, с номера мобильного телефона которого была осуществлена первичная активация ККМ.

 

1.     Предмет Соглашения

1.1.       Правообладатель обязуется предоставить Пользователю право использования ККМ (простую (неисключительную) лицензию), исключительное право на которое принадлежит Правообладателю, без предоставления Пользователю права передачи, сублицензирования, которая может быть полностью по усмотрению Правообладателя аннулированной, на использование ККМ на Абонентском устройстве, которым Пользователь владеет или распоряжается на законном основании.

1.2.       В объем права использования ККМ, предоставленного Пользователю, входит использование ККМ по его прямому функциональному назначению (согласно Руководству пользователя), в том числе установка и воспроизведение ККМ. Обязательным условием для полноценной работы ККМ является наличие/подключение сети Интернет на Абонентском устройстве Пользователя. Ответственность за предоставленные полномочия Основным пользователем ККМ, иным лицам в отношении ККМ и их последствия несет Основной пользователь ККМ.

1.3.       Территория действия настоящего Соглашения ограничена Республикой Казахстан.

1.4.       Срок действия простой (неисключительной) лицензии на использование ККМ, равен сроку нахождения ККМ в государственном реестре моделей контрольно-кассовых машин Республики Казахстан. При расторжении или прекращении действия Соглашения Пользователь утрачивает право использования ККМ. Правообладатель вправе в любой момент без объяснения причин расторгнуть настоящее Соглашение, прекратив использование ККМ Пользователем.

 

2.            Запрещенные способы использования

2.1.       Если в тексте Соглашения специально не указано иное, то Пользователь не может без предварительного письменного согласия Правообладателя:

(i)           модифицировать, встраивать Аппаратно- программный комплекс в другое программное обеспечение или объединять с ним, создавать переработанную версию любой части ККМ;

(ii)         продавать, выдавать лицензии (сублицензии), отдавать в аренду, переуступать, передавать, отдавать в залог, разделять права по настоящему Соглашению третьим лицам;

(iii)       использовать,    копировать, распространять или воспроизводить ККМ в интересах третьих лиц;

(iv)        обнародовать результаты какого-либо сопоставительного анализа касательно ККМ, использовать упомянутые результаты для какой- либо деятельности по разработке программного обеспечения;

(v)         модифицировать, дизассемблировать, декомпилировать, разбирать на составляющие коды, перерабатывать или усовершенствовать ККМ, пытаться получить исходный текст ККМ, иным способом нарушать нормальный ход его работы.

Нарушение целостности ККМ, нарушение систем защиты ККМ, а также иные действия, нарушающие исключительное право Правообладателя на ККМ, не допускаются и влекут гражданско-правовую, административную либо уголовную ответственность Пользователя в соответствии с законодательством Республики Казахстан, в том числе обязанность исполнить решение суда по требованию Правообладателя о признании права, о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, о возмещении убытков, о публикации решения суда о допущенном нарушении с указанием действительного Правообладателя, о возмещении убытков либо выплате компенсации.

 

3.            Тарифы

3.1.       Тарифы для использования ККМ указаны на сайте: https://rekassa.kz/

3.2.       Пользователь извещен, что при установке и использовании ККМ на Абонентском устройстве организацией, предоставляющей услуги пользования Интернетом, взимается плата Пользователя) за использование Интернета согласно тарифу, а также при отправке SMS сообщений, взимается плата (с Пользователя) по тарифам сотового оператора.

 

4.            Исключительное право

12.1.    Исключительное право на «Контрольно-кассовую машину «reKassa» версия 3.0, на наименование и логотип «reKassa» и иные объекты авторских и/или смежных прав, защищены в соответствии с законодательством Республики Казахстан и принадлежат                             Правообладателю.

12.2.    Правообладатель сохраняет исключительные права на любые результаты переработки (модификации) Объектов интеллектуальной собственности, допускаемые в соответствии с настоящим Соглашением, и вправе в любое время отозвать свое разрешение на их использование по своему усмотрению без компенсации каких-либо расходов Пользователей.

 

 

5.            Обновление и поддержка

5.1.       Правообладатель по данному Соглашению не обязан предоставлять Пользователю обслуживание, обновления, модификации и новые версии ККМ. Однако он может время от времени выпускать обновления для ККМ. Данные обновления для мобильных приложений запускаются в зависимости от настроек электронного устройства. Пользователь по умолчанию соглашается на такое автоматическое обновление, а также принимает то, что условия и положения данного Соглашения будут иметь силу для указанных обновлений.

5.2.       Правообладатель предоставит техническую поддержку Пользователям ККМ в течение срока нахождения ККМ в государственном реестре моделей контрольно- кассовых машин Республики Казахстан.

5.3.       Техническая поддержка будет предоставлена:

-    в разделе «Поддержка» мобильного ККМ;

-    на сайте www.rekassa.kz по времени 8*5 (8 часов 5 дней в неделю в рабочее время);

-    по электронной почте help@rekassa.kz

 

 

6.            Акцепт Оферты

6.1.       Установка Мобильного приложения на мобильный телефон, смартфон, планшет и/или использование веб-приложения, а также начало использования ККМ в любой форме признаются акцептом Оферты согласно ст.396 Гражданского кодекса Республики Казахстан, что означает полное безоговорочное принятие Пользователем всех условий Соглашения без каких-либо изъятий или ограничений на условиях присоединения.

Если Пользователь не согласен с настоящим Соглашением, а также условиями, положениями и правилами пользования ККМ, не хочет их соблюдать, то он должен, незамедлительно удалить его с устройства и/или перестать использовать.

Перед использованием ККМ Пользователь обязуется ознакомиться с Соглашением. В случае несогласия с условиями Соглашения в целом или какой-либо их части, Пользователь не вправе использовать ККМ.

Соглашение, а также все последующие изменения или дополнения к нему, которые могут быть произведены Правообладателем в одностороннем порядке, без какого-либо специального уведомления Пользователя, размещаются на интернет-сайте https://app.rekassa.kz/agreement.html, если иное не предусмотрено новой редакцией  Соглашения.

Пользователь обязуется самостоятельно отслеживать любые возможные изменения.

 

 

7.            Отсутствие      гарантий     и ответственности

7.1.       Пользователю не представляются какие- либо гарантии того, что ККМ будет соответствовать требованиям Пользователя, результаты, которые могут быть получены с использованием ККМ, будут точными и надежными.

Правообладатель не несет ответственности за задержки, перебои в работе и невозможность полноценного использования ККМ, происходящие прямо или косвенно по причине действия или бездействия третьих лиц и/или неработоспособностью информационных каналов (Интернет), находящихся за пределами собственных ресурсов Правообладателя, и по иным причинам.

Пользователь соглашается с тем, что для установки и функционирования ККМ Пользователю желательно использовать оборудование (принтер, сканер штрих-кодов и др.), произведенное и предоставленное третьими лицами, и Правообладатель не может нести ответственность за качество их работы.

7.2.       Пользователь обязуется самостоятельно заключить договор с оператором фискальных данных, осуществить регистрацию, постановку на учет (снятие с учета) в налоговом органе, а также осуществлять другие действия, предусмотренные законодательством Республики Казахстан для обеспечения легитимного использования предоставляемого согласно настоящему Соглашению ККМ.

Пользователь самостоятельно несет все риски, связанные с использованием ККМ.

 

8.            Ограниченная ответственность

8.1.       Правообладатель не несет ответственности ни в силу Соглашения, ни вследствие правонарушения (включая небрежность), а также в иных случаях перед Пользователем или третьими лицами за любой ущерб или убытки (учитывая косвенные, фактические, последующие), включая, помимо прочего, какой-либо ущерб или убытки в отношении дохода от коммерческой деятельности, неполученной прибыли, деловой репутации, поврежденных или утраченных данных либо документации, понесенные тем или иным лицом вследствие или в связи с использованием ККМ, даже если Правообладателю стало известно о возможности                              возникновения такого ущерба.

 

9.            Гарантия от убытков

9.1.       Пользователь несет самостоятельную ответственность за соблюдение при использовании ККМ требований действующего законодательства Республики Казахстан, а также всех прав и законных интересов третьих лиц.

В случае предъявления третьими лицами к Правообладателю требований, вызванных действиями (бездействием) Пользователя при использовании ККМ, Пользователь самостоятельно урегулирует возникшие споры с третьими лицами, а также возмещает убытки и расходы Правообладателя по первому его требованию. При этом Пользователь обязуется защищать интересы Правообладателя (без каких- либо полномочий), освобождать его от ответственности, ограждать его от причинения ущерба в связи с любыми претензиями и обязательствами, возникшими вследствие действий или бездействия Пользователя.

 

10.         Информирование

10.1.    Правообладатель вправе информировать Пользователя о порядке и способах использования ККМ, о проводимых Правообладателем, его партнерами и клиентами маркетинговых, рекламных и иных мероприятиях, об условиях приобретения и потребления услуг третьих лиц с использованием ККМ, путем направления сообщений, в том числе содержащих рекламу, на Абонентское устройство и электронную почту и в виде SMS сообщения, в том числе с использованием сети связи, включая мобильной, любым доступным Правообладателю способом. Также Пользователь соглашается на получение сервисных коротких текстовых сообщений, необходимых для реализации функционала ККМ        или цели его использования.

 

 

11.         Конфиденциальность и защита персональных данных

11.1.    Правообладатель является оператором персональных данных, в том числе обрабатываемых в рамках выполнения обязательств, предусмотренных Соглашением. Для целей Соглашения под персональными данными понимаются сведения, являющиеся таковыми в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

11.2.    Заключая настоящее Соглашение путем акцепта Оферты, Пользователь предоставляет согласие на сбор, обработку и передачу персональных данных Правообладателю и предоставляет Правообладателю право собирать, накапливать, хранить, использовать, распространять, передавать третьим лицам (с соблюдение ограничений, предусмотренных настоящим Соглашением), обезличивать, блокировать и уничтожать персональные данные Пользователя и иную информацию, которую Правообладатель получает в процессе предоставления ему услуг ККМ, в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан и настоящей Офертой, и полностью соглашается и принимает условия Политики обработки персональных данных Правообладателя, размещенной по ссылке https://app.rekassa.kz/personal-data-processing-policy.html.

11.3.    Правообладатель примет достаточные меры, необходимые для защиты персональных данных от несанкционированного доступа к ней третьим лицам, на основе стандартных отраслевых технологий и методов.

11.4.    Используя ККМ, Пользователь соглашается с тем, что его персональные данные будут обрабатываться Правообладателем как с использованием средств автоматизации, так и без таковых. Правообладатель может собирать персональные данные, добровольно и сознательно предоставляемые Пользователями во время создания учетной записи, если таковая необходима для использования ККМ, равно во время такого использования, в том числе, но не ограничиваясь, в процессе подключения Пользователя к сервисам ОФД, использования платежных приложений коммерческих банков, различным онлайн-сервисам, интегрированным с ККМ. Персональные данные, разрешенные к сбору, обработке и передаче, включают в себя следующую информацию: фамилия, имя, отчество, номер мобильного телефона, адрес электронной почты, ИИН / БИН Пользователя, наименование и адрес организации, ОКЭД,  наименование и адрес торговой точки, возраст, покупательские предпочтения, данные о чеках продажах и другая информация, предоставленная Пользователем в процессе подключения Пользователя к сервисам ОФД, использования ККМ, платежных приложений коммерческих банков, различных онлайн-сервисов, интегрированных с ККМ.

11.5.    Правообладатель может собирать, использовать и передавать персональные данные, чтобы:

- предоставлять услуги Пользователю, в том числе в целях предоставления права использования ККМ;

- отправлять сообщения Пользователям;

- предоставлять пользователям поддержку;

- отправлять рекламные материалы для целевой аудитории и сообщать, в том числе партнерами Правообладателя посредством телефонных звонков и смс-рассылок, рассылок посредством мессенджеров, таргетированной рекламы, адресной рассылки рекламных материалов по электронной почте, о льготных предложениях, акциях, маркетинговых, рекламных и иных мероприятий, проводимых Правообладателем, его партнерами и клиентами.

11.6.    Правообладатель может собирать анонимную (обезличенную) информацию, не касающуюся конкретно Пользователя, но предоставленную им. К такой информации относится любая нескрываемая информация, которая становится доступной Правообладателю в результате использования Пользователем ККМ. Данная информация собирается для ведения статистики и применяется для улучшения качества обслуживания Пользователя, а также усовершенствования интерфейса ККМ.

11.7.    Правообладатель не передает третьим лицам и не распространяет персональные данные, за исключением следующих случаев:

(1) Субъект персональных данных заблаговременно выразил свое согласие на такое раскрытие;

(2) Передача необходима для исполнения договора, стороной которого либо выгодоприобретателем или поручителем, по которому является субъект персональных данных, а также для заключения договора по инициативе субъекта Персональных данных или договора, по которому он будет являться выгодоприобретателем или поручителем;

(3) Передача осуществляется партнерам Правообладателя в целях улучшения сервиса предоставления услуг Пользователям и/или получения ими услуг партнеров;

(4) Передача необходима для защиты прав и законных интересов Правообладателя или третьих лиц;

(5) Передача инициирована субъектом персональных данных и необходима для осуществления правосудия, исполнения судебного акта, акта другого органа или должностного лица, подлежащих исполнению в соответствии с законодательством РК об исполнительном производстве;

(6) иных предусмотренных действующим законодательством РК случаях.

 

12. Порядок разрешения споров

12.1.    Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении Соглашения, будут по возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами.

12.2. Сторонами устанавливается   обязательный досудебный (претензионный) порядок урегулирования споров. Срок ответа на претензию составляет до 10 (десяти) рабочих дней с даты получения оригинала претензии по почте или электронной копии претензии по электронной почте.

12.3. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат ррассмотрению в СМЭС города Астаны.

Пользователи подтверждают свою правоспособность и дееспособность, а также свое законное право вступать в договорные отношения с Правообладателем.

12.4. В случае разночтений в тексте                  Соглашения преимущественную силу имеет вариант Соглашения на русском языке.