ПАЙДАЛАНУШЫ КЕЛІСІМІ

Бұл құжат Қазақстан Республикасы Азаматтық кодексінің 395-бабына сəйкес, өзін азаматтық айналымда кəсіпкерлер ретінде (бұдан əрі

«Пайдаланушылар») жүретін заңды жəне жеке тұлғалардың (кəмелет жасына жеткендердің) шектеусіз аясына бағытталғанын білдіретін жария оферта (бұдан əрі «Оферта») болып табылады, «COMRUN» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің (бұдан əрі «Құқық иесі»), БСН–180140005198, Келісімнің елеулі талабы болып саналатын төменде баяндалған шарттармен 3.0 нұсқадағы «reKassa» бақылау-кассалық машинасына» (бұдан əрі – «Бақылау-кассалық машинасы», БКМ) қарапайым (жай) лицензия беру туралы ұсынысы бойынша лицензиялық келісім (бұдан əрі «Келісім») жасау болып саналады.

Құқық иесі иеленуші интернет-сайттағы мынадай сілтеме бойынша офертаның жаңа нұсқасын жариялау арқылы осы Офертаға біржақты тәртіппен өзгерістер енгізуге құқылы: https://app.rekassa.kz/agreement.html. Офертаның жаңартылған нұсқасы Интернет желісінде жоғарыда көрсетілген сілтеме бойынша жарияланған сәттен бастап заңды күшіне енеді. Пайдаланушы шарт жасасқан жағдайда оған өзгерістер енгізу мәніне осы Офертамен үнемі танысуға міндеттенеді.

 

 

Бұл Келісімде пайдаланылатын ұғымдар:

1.   «Бақылау-кассалық машинасы», БКМ – 3.0 нұсқадағы «reKassa» бақылау-кассалық машинасының» деректерді тіркеу жəне жіберу қызметі бар моделі, ол бақылау- кассалық                    машиналар мемлекеттік реестірінде (бұдан əрі «Реестр») 253- нөмірмен тіркелген, Пайдаланушыларға бағдарламалық жасақтама нұсқаларын уақытша пайдалану құқығы түрінде https//app.rekassa.kz сілтемесі бойынша веб- қолданба ретінде жəне/немесе iOS пен Android платформалары үшін мобилді қолданба ретінде Қазақстан Республикасы аумағында Қазақстан Республикасының салық заңнамасына сəйкес ақшалай есеп айырысу жүргізу үшін пайдалануға беріледі. Басқа қосымшаларды немесе қызметтерді интеграциялау кезінде тараптардың қарым- қатынасы қосымша шарттармен реттеледі.

 

 

 

2.   Фискалды деректер операторы (ФДО) ақшалай есеп айырысу туралы деректерді жалпы пайдаланымдағы телекоммуникация желілері бойынша салық органдарына жедел беруді қамтамасыз ететін заңды тұлға, оны өкілетті орган ақпараттандыру саласындағы тиісті органмен келісім бойынша бекітеді.

 

 

3.   Техникалық қолдау – Құқық иесінің БКМ- ға көрсететін техникалық қолдау қызметі жəне Келісім ережелеріне сəйкес, Құқық иесінің БКМ функционалдық мүмкіндіктері мен пайдалану тəртібі мəселелері бойынша Пайдаланушыларға консультациялар беруі.

 

 

4. БКМ негізгі пайдаланушысы – мобильді телефон нөмірі арқылы БКМ алғашқы активациясы жасалған Пайдаланушы.

 

1.  Келісімнің нысаны

1.1.  Құқық иесі Пайдаланушы заңды негізде иеленетін немесе басқаратын Абоненттік құрылғыдағы БКМ пайдалануға, Құқық иесінің қарастыруымен толық жойылуы мүмкін сублицензиялау, беру құқығын Пайдаланушыға беруді қоспағанда, Пайдаланушыға БКМ пайдалану құқығын (қарапайым (жай) лицензиясын), Құқық иесіне тиесілі ерекше құқығын беруге міндеттеледі.

 

1.2.  Пайдаланушыға ұсынылған БКМ пайдалану                      құқығы көлеміне БКМ-ді тікелей функционалды қызметі бойынша (Пайдаланушы нұсқаулығына сəйкес) пайдалану, соның ішінде БКМ орнату жəне қалпына келтіру кіреді. БКМ-ның толыққанды жұмыс істеуінің міндетті шартыПайдаланушының Абоненттік құрылғысында интернет желісі байланысы болуы/қосылуы керек. БКМ-нің Негізгі пайдаланушысы басқа адамдарға БКМ-ды пайдалану өкілдігін берген жағдайда БКМ пайдалану мен кейінгі салдары үшін Негізгі пайдаланушы жауапты болады.

1.3.   Бұл Келісімнің қолданыс аумағы Қазақстан Республикасымен шектеледі.

1.4.   БКМ-ді пайдалануға қарапайым (жай) лицензияның қолданыс мерзімі БКМ-нің Қазақстан Республикасының бақылау-кассалық машиналары модельдерінің мемлекеттік реестрінде болу мерзіміне тең. Келісімнің қолданысын бұзу немесе тоқтату жағдайында Пайдаланушы БКМ-ді пайдалану құқығынан айырылады. Құқық иесі кез келген уақытта себебін түсіндірусіз Пайдаланушының БКМ-ді пайдалануын тоқтатып, осы Келісімді бұзуға құқылы.

2.  Пайдаланудың тыйым салынған тəсілдері

2.1.  Егер Келісім мəтінінде арнайы көрсетілмесе, Пайдаланушыға Құқық иесінің алдын ала жазбаша келісімінсіз мыналарды орындауына болмайды:

(i)     БКМ-ді модификациялауға, басқа бағдарламалық жасақтамаға кіріктіруге немесе онымен біріктіруге, БКМ-ның кез келген бөлігінің қайта жасалған нұсқасын құруға;

(ii)    лицензияларды (сублицензияларды) сатуға, беруге, жалға беруге, қайта беруге, тапсыруға, кепілдікке беруге, осы Келісім бойынша үшінші тұлғаларға құқықтарын бөлуге;

(iii)  БКМ-ді үшінші тұлғалардың мүддесіне пайдалануға, көшіруге, таратуға немесе жаңғыртуға;

(iv)  БКМ-ға қатысты қандай да бір салыстырмалы талдау нəтижелерін жариялауға, аталған нəтижелерді бағдарламалық  жасақтама əзірлеу бойынша қандай да бір қызмет үшін пайдалануға;

(v)    БКМ-ді модификациялауға, дизассемблерлеуге, қайта құрастыруға, құраушы кодтарға бөлшектеуге, қайта өңдеуге немесе жетілдіруге, БКМ-нің бастапқы мəтінін алуға əрекеттенуге, басқа тəсілмен оның  жұмысының қалыпты барысын бұзуға.

БКМ тұтастығы мен қорғау жүйесін бұзуға,         сондай ақ, БКМ Құқық иесінің ерекше құқығын бұзатын басқа да əрекеттерге рұқсат етілмейді жəне Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес азаматтық-құқықтық, əкімшілік немесе қылмыстық жауапкершілікке әкеп соғады, соның ішінде Құқық иесінің талабымен құқықты мойындау, құқығын бұзатын немесе оны бұзу қауіпін тудыратын əрекеттердің жолын кесу, Құқық иесін көрсету жөнінде сот шешімін жариялау, шығындарының орнын толтыру немесе өтемақысын төлеу туралы сот шешімін орындау міндеттемесіне алып келеді.

3.  Тарифтер

3.1.  БКМ-ді пайдалану тарифтері https://rekassa.kz сайтында көрсетілген.

3.2.  Пайдаланушы БКМ-ді Абоненттік құрылғысына орнату кезінде Интернет пайдалану қызметтерін ұсынатын ұйымның Интернетті пайдаланғаны үшін тарифке сəйкес төлем алатыны туралы (Пайдаланушыдан) хабардар етілген. Сондай-ақ SMS хабарламалар жіберу барысында ұялы оператордың тарифтері бойынша ақы  (Пайдаланушыдан) алынады.

 

4.             Ерекше құқық

4.1.  «reKassa» бақылау-кассалық машинасының» 3.0 нұсқасы, «reKassa» атауы мен логотипі жəне басқа да авторлық жəне/немесе сабақтас құқық нысандарына ерекше құқықтар Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес қорғалған жəне Құқық иесіне тиесілі.

4.2.  Құқық иесі осы Келісім бойынша рұқсат       болатын кез келген Зияткерлік меншік нысандарын қайта өңдеу (модификациялау) нəтижелеріне ерекше құқықты өзінде сақтайды, жəне кез келген уақытта Пайдаланушылар шығындарына еш өтемақы төлеместен, ол нəтижелерді пайдалану құқығын өз пайымы бойынша қайтарып алуға құқылы.

5.             Жаңарту жəне қолдау

5.1.  Құқық иесі осы Келісім бойынша Пайдаланушыға БКМ қызметін, жаңартуын, модификациясын жəне жаңа нұсқаларын беруге міндетті емес. Алайда ол БКМ үшін кейде жаңартулар шығара алады. Мұндай мобильді қолданбаларға арналған жаңартулар электронды құрылғы баптауларына байланысты іске қосылады. Пайдаланушы осындай автоматты жаңартуға келіседі, сондай-ақ осы Келісімнің шарттары мен ережелері аталған жаңартулар үшін күшінде болатынын қабылдайды.   

5.2.  Құқық иесі БКМ Пайдаланушыларына БКМ Қазақстан Республикасының  бақылау-кассалық машиналары модельдерінің мемлекеттік реестріндегі болу мерзімі ішінде техникалық қолдау ұсынады.

Техникалық қолдау төмендегі жолмен ұсынылады:

-         мобильді қолданбаның «Қолдау» бөлімінде;

-         www.rekassa.kz сайтында 8*5 уақыты бойынша (аптасына 8 сағаттан 5 күн жұмыс уақытында);

-         help@rekassa.kz электрондық поштасы бойынша ...

 

6.             Офертаның акцепті

6.1.  Мобильді қолданбаны мобильді телефонға, смартфонға, планшетке орнату жəне/немесе веб-қолданбасын пайдалану, сондай-ақ БКМ-ді кез келген формада пайдалануды бастау Қазақстан Республикасы Азаматтық кодексінің 396-бабына сəйкес, Офертаның акцепті болып танылады, бұл Пайдаланушымен Келісімнің барлық шарттарын қандай да бір алып тастаусыз немесе шектеусіз қосылу шарттарында, оның ішінде осы Келісімнің №1 Қосымшасына сәйкес деректерді жинауға және өңдеуге келісім беріп, толығымен қабылдау дегенді білдіреді.

Егер Пайдаланушы бұл Келісіммен, сондай ақ БКМ-ді пайдалану шарттарымен, ережелерімен жəне қағидаларымен келіспесе, оларды ұстанғысы келмесе, онда ол БКМ-ді тез арада құрылғысынан жоюы жəне/немесе оны пайдалануды доғаруы керек.

БКМ-ді пайдаланар алдында Пайдаланушы Келісіммен танысуға міндеттеледі. Келісімнің шарттарымен толығымен немесе қандай да бір бөлігімен келіспеген жағдайда, Пайдаланушының БКМ-ді пайдалануға құқығы болмайды.

Келісім және Пайдаланушының қандай да бір арнайы хабарламасынсыз, біржақты тəртіпте Құқық иесімен жүргізілуі мүмкін  барлық кейінгі өзгерістер немесе оған толықтырулар  Келісімнің жаңа редакциясында қарастырылмаған болса, https://rekassa.kz интернет-сайтында жарияланады.

Пайдаланушы кез келген ықтимал өзгерістерді өзі қадағалауға міндеттеледі.

 

7.             Қосымша функционалдылық

7.1.        Құқық иесі Пайдаланушыға қосымша функционалды пайдалану мүмкіндігін береді.

7.2.        Осы Офертаның акцептімен функционалды қамтамасыз ету мақсатында  Пайдаланушы осы Офертаның 7.1-тармағына сәйкес қосымша функционалды ұсынуға және Құқық иеленушіге Пайдаланушының  тауарларын/қызметтерін сату туралы ақпаратты және үшінші тарап ресурстарынан басқа ақпаратты, сондай-ақ оның клиенттерінің жеке деректерін алуға келісімін растайды. Пайдаланушы ҚР қолданыстағы заңнамасының ережелеріне сәйкес Құқық иесіне берілген жеке деректерді жинауға, өңдеуге, сақтауға және беруге жеке тұлғалардың - клиенттердің қажетті тиісті түрде ресімделген келісімдері бар екеніне Құқық иесіне кепілдік береді. Пайдаланушы мен үшінші тарап ресурстары арасындағы қарым-қатынас тек Пайдаланушы мен осындай үшінші тарап ресурстары арасындағы келісімдермен реттеледі. Олар бойынша Пайдаланушыға дербес жауапкершілік жүктеледі. Құқық иесіне Пайдаланушының үшінші тарап ресурстарымен қарым-қатынасына ешбір жағдайда жауапкершілік жүктелмейді.

7.3.        Егер Пайдаланушы осы функцияны пайдаланғысы келсе, ол БКМ-дегі тиісті параққа өтеді. Тиісті бетке өткеннен кейін пайдаланушы нұсқаулыққа сәйкес функционалдылықты қосады.

 

 

 

 

8.             Кепілдіктердің жəне жауапкершіліктің болмауы

8.1.  Пайдаланушыға БКМ-ді пайдаланудан алынған нəтижелері нақты жəне сенімді болатынына, БКМ-нің Пайдаланушының талаптарына сəйкес келетініне қандай да бір кепілдіктер  ұсынылмайды.

Құқық иесі өзінің меншікті ресурстарының шегінен тыс ақпараттық арналардың (Интернет) жұмысқа қабілетсіздігінен жəне/немесе үшінші тұлғалардың əрекетінен жəне басқа да себептерге байланысты БКМ-ді толыққанды пайдалану мүмкіндігінің болмауына жəне оның жұмысындағы  іркілістерге, ақауларға жауап бермейді.

 

Пайдаланушы БКМ-ді орнату жəне жұмыс істеуі үшін үшінші тұлғалар өндірген жəне ұсынған жабдықты (принтерді, штрих-кодтар сканері жəне т.б.) пайдалану қажет  екеніне жəне Құқық иесі олардың жұмысының сапасына жауапты болмайтынына келісім береді.

8.2.  Пайдаланушы өздігімен фискалды деректер операторымен келісім жасасуға, салық органдарында тіркелуге, есепке тұруға (есептен шығуға) жəне осы Келісімге сəйкес, БКМ-ді заңды қолдануды қамтамасыз ету мақсатында Қазақстан Республикасы заңнамасында қарастырылған басқа да əрекеттерді орындауға міндеттеледі.

Пайдаланушы БКМ-ді қолданумен байланысты барлық сын-қатерлерді өз мойнына алады. 

 

9.             Шектеулі жауапкершілік

9.1.  Құқық иесі Пайдаланушының немесе үшінші тұлғалардың алдында шарттың күшіне, құқықбұзушылық салдарына (ұқыпсыздықты қоса алғанда), БКМ-ді пайдаланумен байланысты немесе салдарынан туындаған кез келген залал немесе шығындар үшін (жанама, нақты, салдарын ескере отырып), коммерциялық қызмет табысына қатысты алынбаған табыс, іскерлік бедел, ақау келген немесе жоғалған деректер немесе құжаттарға қатысты басқа да жағдайларға, тіпті Құқық иесіне осындай шығынның туындау ықтималдығы туралы белгілі болса да жауап бермейді. 

 

 

 

10.          Шығындардан кепілдік

10.1. БКМ-ді пайдалану кезінде Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамаларының талаптарын және үшінші тұлғалардың барлық құқықтары мен заңды мүдделерін ұстану бойынша Пайдаланушыға дербес жауапкершілік жүктеледі. 

Үшінші тұлғалар Пайдаланушының БКМ-ді қолданудағы əрекетінен (əрекетсіздігінен) туындаған талаптарын Құқық иесіне ұсынған жағдайда Пайдаланушы үшінші тұлғалармен туындаған дауларды өзі реттейді, сондай ақ Құқық иесінің бірінші талабы бойынша залал мен шығындарды өтейді. Бұл ретте Пайдаланушы Құқық иесінің мүдделерін (қандай да бір уəкілеттіксіз) қорғауға, оны жауапкершіліктен босатуға, Пайдаланушының əрекеті немесе əрекетсіздігінен туындаған кез келген шағымдар мен міндеттемелерге байланысты шығын келтіруден қорғауға міндеттеледі.

 

11.          Ақпараттандыру

11.1.      Құқық иесі Пайдаланушыны БКМ-ді пайдаланудың тəртібі мен тəсілдері туралы, Құқық иесі, оның серіктестері жəне клиенттері жүргізетін маркетингтік, жарнамалық жəне басқа да іс-шаралар туралы, БКМ-ді пайдаланудағы үшінші тұлғалардың қызметтерін сатып алу жəне пайдалану шарттары туралы Абоненттік құрылғысына жəне электрондық пошталарына жарнамасы бар хабарлама жіберу жолымен, соның ішінде мобильді құрылғыны қоса алғанда, байланыс желілері арқылы, Құқық иесіне қолжетімді кез келген тəсілімен ақпараттандыруға құқылы. Сонымен бірге, Пайдаланушы БКМ-нің функционалын іске асыру немесе оны пайдалану мақсатына қажетті сервистік қысқа мəтіндік хабарламалар алуға келіседі.

 

12.          Құпиялылық жəне дербес деректерді қорғау

12.1.  Құқық иесі осы Келісімнің №1  Қосымшасына сәйкес Пайдаланушы ұсынған деректерді жинауға және өңдеуге келісім беру негізінде Келісімде көзделген міндеттемелерді орындау шеңберінде өңделгендерді қоса алғанда, дербес деректердің операторы болып табылады. Келісімнің мақсаттары үшін деректер деп Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес және осы Келісімнің № 1 Қосымшасына сәйкес деректерді (бұдан әрі – «Деректер») жинауға және өңдеуге келісім беретін мәліметтер түсініледі.

12.2.  Осы Келісімді Офертаны акцептеу арқылы жасай отырып, Пайдаланушы Құқық иесіне осы Келісімнің  № 1 Қосымшасына сәйкес  Деректерді жинауға, өңдеуге және беруге келісімін береді және құқық иеленушіге үшінші тұлғаларға (осы Келісімде көзделген шектеулерді сақтай отырып) жинау, жинақтау, сақтау, пайдалану, тарату, беру, иесіздендіру, бұғаттау және жою құқығын береді. Пайдаланушының дербес деректері және құқық иеленуші оны беру процесінде алатын өзге де ақпарат БКМ қызметтері, тәртіппен, Қазақстан Республикасының заңнамасында және осы Офертада көзделген және сілтеме бойынша орналастырылған құқық иеленушінің дербес деректерін өңдеу саясатының шарттарымен толық келіседі және қабылдайды https://rekassa.kz/politika-danyh.

 

 

12.3.  Құқық иесі стандартты салалық технологиялар мен əдістер негізінде Дербес деректер үшінші тұлғалардың рұқсатсыз қол жеткізуінен қорғауға  қажетті жеткілікті шараларды қолданады.

12.4.  Пайдаланушы БКМ-ді қолдана отырып, өзінің дербес деректерін Құқық иесі автоматтандыру құралдарын қолдану арқылы және қолданбай да өңдейтініне келіседі. Құқық иесі Пайдаланушылар есептік жазбаларын құру кезінде ерікті жəне саналы түрде ұсынған дербес деректерін БКМ-ді пайдалануға, соның ішінде Пайдаланушыны ФДО қызметтеріне қосу процесі кезінде, коммерциялық банктердің қолданбаларын пайдаланғанда, БКМ-мен интеграцияланған түрлі онлайн-қызметтерді қолданғанда қажет болса, жинай алады. Жинауға, өңдеуге және беруге рұқсат етілген Деректер нақты Пайдаланушыға қатысты немесе олардың негізінде анықталған, электрондық, қағаз және (немесе) басқа да материалдық жеткізгіштерде жазылған мәліметпен/ақпаратпен шектелмеуі керек, оның ішінде, қоспағанда: тегі, аты, әкесінің аты (бар болса), атының транскрипциясы, жеке немесе басқа сәйкестендіру нөмірі (егер Пайдаланушы оны Құқық иесіне берсе); толық туған күні; жеке басын куәландыратын құжаттың деректері (егер Пайдаланушы оны Құқық иесіне берсе) және басқа құжаттар (паспорт, жүргізуші куәлігі және т.б.); мемлекеттік мекемелерден анықтамалар (медициналық, наркологиялық және т.б.); телефон нөмірі; электронды пошта мекенжайы; тұрғылықты мекенжайы; Пайдаланушының бейнесі (фотография, аватар және т.б.) (егер Пайдаланушы оны Құқық иесіне берсе); биометриялық деректер; сәйкестендіргіштер (тіркеулік жазбалардың атауы және Пайдаланушы таңдаған сәйкестендіргіштер); ұйымның атауы мен мекенжайы; ЭҚЖЖ; сауда нүктесінің атауы мен мекенжайы; жасы; сатып алу қалаулары; сату чектері туралы деректер; телефон кітапшасының контактілері (Компанияның/үшінші тұлғалардың мобильді қосымшаларын пайдалану кезінде); Пайдаланушы құрылғысының камерасынан алынған суреттер; цифрлық құжаттар; мобильді құрылғының микрофонынан дыбыс жазу; пайдаланушы құрылғысының үлгісі және оның операциялық жүйесі мен браузері және (немесе) Интернетке қосылу түрі туралы деректер; Пайдаланушы жататын нарық сегменті; Пайдаланушының салық резиденттігі және салық идентификаторы туралы мәліметтер; Компанияның қолдау және сату қызметінің өкілдерімен байланыс жазбалары; Пайдаланушының құрылғысын сәйкестендіретін ақпарат; Интернеттегі сайттарда жарияланған Пайдаланушының ашық пікірлері; IP-мекенжайы және (немесе) e-SIM және (немесе) SIM картасы және (немесе) GPS (жаһандық позициялау жүйесі) арқылы алынған Пайдаланушының орналасқан жері туралы деректер; Интернетте Пайдаланушы кірген веб-сайттар туралы ақпарат; Пайдаланушының Интернетте сатып алулары туралы ақпарат және аналитикаға арналған басқа метадеректер (куки және т.б.); Пайдаланушы жариялаған немесе Интернетте қаралған мазмұн; сондай-ақ әлеуметтік желілердегі Пайдаланушы туралы жалпыға қолжетімді ақпарат; банктік құпияны, сақтандыру құпиясын, бағалы қағаздар нарығындағы коммерциялық құпияны және заңмен қорғалатын өзге де құпияны құрайтын мәліметтер/деректер; БКМ, коммерциялық банктердің төлем қосымшаларын, БКМ біріктірілген әртүрлі онлайн қызметтерді пайдалана отырып, Пайдаланушыны ФДО сервистеріне қосу процесінде Компания Пайдаланушыдан немесе оған қатысты алуы мүмкін мәліметтер/деректер.

12.5.  Құқық иесі дербес деректерді мына мақсаттарда, жинай, қолдана және бере алады:

-            Пайдаланушыға қызмет көрсету, соның ішінде БКМ-ді пайдалану құқығын ұсыну мақсатында;

-            Пайдаланушыға хабарламалар жіберу;

-            Пайдаланушыларға қолдау көрсету;

-            мақсатты аудиторияға жарнамалық материалдарды жіберу және құқық иеленушінің серіктестерімен телефон қоңыраулары мен смс-хабарламалар, мессенджерлер арқылы тарату, мақсатты жарнама, жарнамалық материалдарды электрондық пошта арқылы атаулы тарату арқылы құқық иеленуші, оның серіктестері мен клиенттері жүргізетін жеңілдікті ұсыныстар, акциялар, маркетингтік, жарнамалық және өзге де іс-шаралар туралы хабарлау.

12.6.  Құқық иесі нақты Пайдаланушыға қатысты емес, анонимді (иесіз) ақпаратты жинай алады. Мұндай ақпаратқа Пайдаланушының БКМ-ді пайдалану нəтижесінде Құқық иесіне қолжетімді болатын, жасырылмаған кез келген ақпарат жатады. Осындай ақпарат статистика жүргізу үшін жиналады жəне Пайдаланушыға қызмет көрсетуді жақсарту, сондай ақ БКМ-нің интерфейсін жетілдіру үшін де қолданылады.

12.7.  Құқық иесі мынадай жағдайларды қоспағанда, үшінші тұлғаларға бермейді және дербес деректерді таратпайды:

(1) Дербес деректер субъектісі мұндай ашуға алдын ала келісімін білдірді;

(2) беру тарапы не пайда алушы немесе кепілгер болып табылатын, дербес деректер субъектісі болып табылатын шартты орындау үшін, сондай-ақ дербес деректер субъектісінің бастамасы бойынша шарт немесе ол пайда алушы немесе кепілгер болып табылатын шарт жасасу үшін қажет;

(3) беру сервисті жақсарту пайдаланушыларға қызметтер көрсету және/немесе олар серіктестердің қызметтерін алу мақсатында Құқық иесінің серіктестеріне жүзеге асырылады;

(4) Компания және үшінші тұлғалар арасындағы келісім бойынша міндеттемелерді орындау мақсатында;

(5) беру Дербес деректер субъектісінің бастамасымен жүзеге асырылады және сот төрелігін жүзеге асыру, сот актісін, Қазақстан Республикасының Атқарушылық іс жүргізу туралы заңнамасына сәйкес орындалуға жататын басқа органның немесе лауазымды адамның актісін орындау үшін қажет;

(6) ҚР қолданыстағы заңнамасында көзделген өзге де жағдайлар.

 

 

 

 

13.          Дауларды шешу тəртібі

13.1.   Келісімді орындау барысындағы даулар мен келіспеушіліктер, мүмкіндігінше Тараптар арасындағы келіссөздер арқылы шешілетін болады.

13.2.  Тараптармен дауларды шешу бойынша сотқа дейінгі міндетті (кінарат-талап) тəртіп бекітіледі. Кінарат-талапқа жауап беру уақыты, кінарат-талаптың түпнұсқасын пошта арқылы немесе электронды көшірмесін электронды пошта арқылы қабылдаған күннен бастап 10 (он) жұмыс күніне дейінгі уақытты құрайды.

13.3.  Егер келіспеушіліктер келіссөздер арқылы шешілуге келмесе, онда олар Астана қаласының Мамандандырылған ауданаралық экономикалық сотында            қарастырылады. Пайдаланушылар өздерінің құқықтық қабілетін жəне іс-əрекет қабілетін, сондай-ақ, Құқық иесімен келісім-шарттық қарым-қатынасқа түсуге өздерінің заңды құқықтарын растайды.

13.4.  Келісім мəтінінде əркелкі оқылу орын алған жағдайда, Келісімнің орыс тіліндегі нұсқасы басымдыққа ие болады.

 

 

 

Пайдаланушы келісіміне

№1 Қосымша

 

ДЕРЕКТЕРДІ ЖИНАУҒА ЖӘНЕ ӨҢДЕУГЕ КЕЛІСІМ

Деректерді жинауға және өңдеуге осы келісімді (бұдан әрі Келісім) Пайдаланушы (бұдан әрі Субъект) Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасының нормаларына сәйкес БСН 180140005198 «COMRUN» жауапкершілігі шектеулі серіктестігіне (бұдан әрі Оператор) береді.

 

A              Операторға Келісім беріледі:

1.              Деректерді жинауға және өңдеуге (осы Келісімнің B тармағында анықталғандай):

(a)            мобильді телефонға, смартфонға, планшетке мобильді қолданбаны орнату және/немесе веб-қолданбаны пайдалану, сондай-ақ кез келген нысанда БКМ пайдалануды бастау; немесе

(b)           Субъектіні веб-сайтта, Оператордың мобильді қолданбасында немесе Оператордың басқа электрондық ресурсында тіркеу және (немесе) авторизациялау; немесе

(c)            электрондық цифрлық қолтаңба арқылы (өз қолымен) қол қоюмен шектелмейтін кез келген тәсілмен қағазда немесе электрондық тасымалдағышта Келісімге қол қою, Оператор немесе оның агенті Субъектінің мобильді телефон нөміріне SMS-хабарлама арқылы немесе web арқылы немесе басқа бағдарламалық қосымшада жіберген бір реттік кодты (one-timepassword) пайдалану арқылы қол қою; немесе

(d)           қажет болған жағдайда Оператордың кеңселеріне бару; немесе

(e)            Оператордың электрондық ресурстарына бару, оның ішінде Сookies немесе Субъект деректерін жаза алатын басқа саясаттарды, хаттамаларды, бағдарламалық және аппараттық құралдарды қабылдау арқылы; немесе

(f)            Оператордың өнімдерін немесе қызметтерін пайдалану,

2.              жеке деректермен шектелмейтін Деректерді, банк құпиясын, сақтандыру құпиясын, бағалы қағаздар нарығындағы коммерциялық құпияны және заңмен қорғалатын басқа да құпияны құрайтын деректерді Оператордың үлестес тұлғаларының, Оператор агенттерінің және кез келген басқа үшінші тұлғалардың (бұдан әрі бірлесіп "Үшінші тұлғалар") пайдасына беру, егер Деректерді беру қолданыстағы заңнама талаптарына сәйкес Операторды немесе Үшінші тұлғаларды Субъектіге өнімдер мен қызметтермен қамтамасыз ету мақсатында немесе Оператор мен осы Үшінші тұлғалар арасындағы келісім бойынша міндеттемелерді орындау мақсатында талап етіледі.  Субъект Деректердің Оператордың немесе Үшінші тұлғалардың дерекқорларына енгізілуі мүмкін екендігімен келіседі, онда Субъектінің жеке деректері Оператордың қатысуынсыз кейіннен өңделуі мүмкін; Оператор үшінші тұлғалардан берілген деректердің құпиялылығын қамтамасыз етуді талап етуге міндеттенген жағдайда;

3.              осы келісімде көрсетілген Деректерді жинау және өңдеу мақсаттары үшін қажет болған жағдайларда, Деректер операторының Қазақстан Республикасының аумағынан тыс мемлекеттердің аумағына трансшекаралық беруі.

Субъект Деректерді беруге болатын елдерде Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында көзделгеннен төмен деректерді сақтау шарттары мен талаптары болуы мүмкін екендігімен және осы елдердегі деректер операторлары оларға тиісті қорғауды қамтамасыз ете алмайтынымен келіседі.

B              Осы Келісімде "Деректер" нақты Субъектіге қатысты немесе олардың негізінде анықталған, электрондық, қағаз және (немесе) басқа да материалдық жеткізгіштерде жазылған мәліметпен/ақпаратпен шектелмеуі керек, оның ішінде, қоспағанда: тегі, аты, әкесінің аты (бар болса), атының транскрипциясы, жеке немесе басқа сәйкестендіру нөмірі (егер Субъект оны Операторға берсе); толық туған күні;  жеке басын куәландыратын құжаттың деректері (егер Субъект оны Операторға берсе) және басқа құжаттар (паспорт, жүргізуші куәлігі және т.б.); мемлекеттік мекемелерден анықтамалар (медициналық, наркологиялық және т.б.); телефон нөмірі; электронды пошта мекенжайы; тұрғылықты мекенжайы; Пайдаланушының бейнесі (фотография, аватар және т.б.) (егер Субъект оны Операторға берсе); биометриялық деректер; сәйкестендіргіштер (тіркеулік жазбалардың атауы және Субъект таңдаған сәйкестендіргіштер); ұйымның атауы мен мекенжайы; ЭҚЖЖ; сауда нүктесінің атауы мен мекенжайы; жасы; сатып алу қалаулары; сату чектері туралы деректер телефон кітапшасының контактілері (Оператордың/Үшінші тұлғалардың мобильді қосымшаларын пайдалану кезінде); Субъект құрылғысының камерасынан алынған суреттер; цифрлық құжаттар; мобильді құрылғының микрофонынан дыбыс жазу; Субъект құрылғысының үлгісі және оның операциялық жүйесі мен браузері және (немесе) Интернетке қосылу түрі туралы деректер; Субъект жататын нарық сегменті; Субъектінің салық резиденттігі және салық идентификаторы туралы мәліметтер; Оператордың қолдау және сату қызметінің өкілдерімен байланыс жазбалары; Субъектінің құрылғысын сәйкестендіретін ақпарат; Интернеттегі сайттарда жарияланған Субъектінің ашық пікірлері; IP-мекенжайы және (немесе) e-SIM және (немесе) SIM картасы және (немесе) GPS (жаһандық позициялау жүйесі) арқылы алынған Субъектінің орналасқан жері туралы деректер; Интернетте Субъект кірген веб-сайттар туралы ақпарат; Субъектінің Интернетте сатып алулары туралы ақпарат және аналитикаға арналған басқа метадеректер (куки және т.б.);  Субъект жариялаған немесе Интернетте қаралған мазмұн; сондай-ақ әлеуметтік желілердегі Субъект туралы жалпыға қолжетімді ақпарат; банктік құпияны, сақтандыру құпиясын, бағалы қағаздар нарығындағы коммерциялық құпияны және заңмен қорғалатын өзге де құпияны құрайтын мәліметтер/деректер; Оператор Субъектіден немесе оған қатысты алуы мүмкін мәліметтер/деректер.

C              Субъект Деректері келесі мақсаттар үшін жиналады және өңделеді (тізім түпкілікті болып табылмайды)Оператордың және Үшінші тұлғалардың өнімдерді ұсыну және қызметтерді көрсету, оның ішінде қаржылық қызметтерді, маркетингтік және жарнамалық белсенділіктерді, зерттеулерді, науқандарды жүргізу, Субъектіге кез келген ақпараттық материалдарды, оның ішінде өнімдер және (немесе) қызметтер туралы ұсыну (жіберу) бойынша қызметін жүзеге асыру. және (немесе) Оператордың және Үшінші тұлғалардың ұсыныстары, сондай-ақ телефон, факсимильді және басқа да байланыс түрлері арқылы басқа хабарламалар, сондай-ақ ашық байланыс арналары арқылы (соның ішінде SMS-хабарламалар, электрондық пошта, push-хабарламалар, дауыстық хабарламалар, қашықтан қол жеткізу жүйелері, әлеуметтік желілер және т.б.), сондай-ақ QR-кодтарын немесе штрихкодтарды пайдалана отырып төлем жасау үшін, телефон кітапшасының контактілерінен төлем немесе қызмет алушыны таңдау үшін, Оператордың және/немесе үшінші тұлғалардың мобильді қолданбасында Субъект аватарын/фотосын көрсету үшін, цифрлық құжат қызметтеріне/қызметтерінен/ Субъектінің цифрлық құжаттарын қабылдау және ұсыну, Оператор/Үшінші тұлғалар өкілдерімен дауыстық байланыс үшін; Субъектіге тауарларды жеткізгені және қызметтер көрсеткені үшін; Оператордың/Үшінші тұлғаның қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл талаптарын сақтауына байланысты тексерулер жүргізу үшін; Оператор клиенттерін Субъектілердің алаяқтық әрекеттерінен қорғау үшін.

D              Субъектінің дербес деректерін Оператор және (немесе) үшінші тұлғалар жалпыға қолжетімді көздерде, Субъектіден осы әрекеттерді орындауға тиісті жазбаша келісім алған жағдайларды қоспағанда, тарата алмайды.

E               Осы Келісім Оператор қызметінің бүкіл кезеңіне немесе жаңартылған келісім берілген және Субъектке хабарланған күнге дейін беріледі.

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ

Настоящий документ в соответствии со ст.395 Гражданского кодекса Республики Казахстан является публичной офертой (далее – «Оферта»), представляющей собой адресованное неограниченному кругу юридических и физических лиц (достигших возраста совершеннолетия), выступающих в гражданском обороте как предприниматели (далее – «Пользователи»), предложение Товарищества с ограниченной ответственностью «COMRUN» (далее – «Правообладатель»), БИН 180140005198, заключить лицензионное соглашение о предоставлении простой (неисключительной) лицензии (далее – «Соглашение») на «Контрольно-кассовую машину «reKassa» версия 3.0 (далее – «Контрольно-кассовая машина», ККМ) на условиях, изложенных ниже,   являющихся существенными условиями Соглашения.

Правообладатель вправе в одностороннем порядке вносить изменения в настоящую Оферту путем опубликования новой версии Оферты по следующей ссылке на интернет-сайте: https://app.rekassa.kz/agreement.html. Обновленная версия Оферты вступает в законную силу с момента ее опубликования по указанной выше ссылке в сети Интернет. Пользователь в случае заключения Договора, обязуется регулярно ознакамливаться с настоящей Офертой на предмет внесения в нее изменений.

 

Определения, используемые в настоящем Соглашении:

1.     «Контрольно-кассовая машина», ККМ – модель контрольно-кассовой машины

«Контрольно-кассовая    машина «reKassa» версия 3.0 с функцией фиксации и передачи данных, зарегистрированная в Государственном реестре контрольно- кассовых машин (далее –  «Реестр») за номером 253, предоставляемая Пользователям в виде права временного использования  экземпляров программного обеспечения, передаваемых Пользователям в качестве веб- приложения по адресу https//app.rekassa.kz и/или в качестве мобильного приложения под  платформы iOS и Android для применения при  осуществлении денежных расчетов на                 территории Республики Казахстан в соответствии с налоговым законодательством  Республики Казахстан. При интеграции сторонних приложений или сервисов отношения сторон будут регулироваться дополнительными условиями.

 

2.     Оператор фискальных данных (далее – ОФД) – юридическое лицо, обеспечивающее передачу сведений о денежных расчетах в оперативном режиме в налоговые органы по сетям телекоммуникаций общего пользования, определенное уполномоченным органом по согласованию с уполномоченным органом в сфере информатизации.

 

3.     Техническая поддержка – оказываемая Правообладателем услуга технической поддержки ККМ и предоставление Правообладателем консультаций Пользователям по вопросам функциональных возможностей и порядка использования ККМ, в соответствии с положениями Соглашения.

 

4.     Основной Пользователь ККМ – Пользователь, с номера мобильного телефона которого была осуществлена первичная активация ККМ.

 

1.    Предмет Соглашения

1.1.       Правообладатель обязуется предоставить Пользователю право использования ККМ (простую (неисключительную) лицензию), исключительное право на которое принадлежит Правообладателю, без предоставления Пользователю права передачи, сублицензирования, которая может быть полностью по усмотрению Правообладателя аннулированной, на использование ККМ на Абонентском устройстве, которым Пользователь владеет или распоряжается на законном основании.

1.2.       В объем права использования ККМ, предоставленного Пользователю, входит использование ККМ по его прямому функциональному назначению (согласно Руководству пользователя), в том числе установка и воспроизведение ККМ. Обязательным условием для полноценной работы ККМ является наличие/подключение сети Интернет на Абонентском устройстве Пользователя. Ответственность за предоставленные полномочия Основным пользователем ККМ, иным лицам в отношении ККМ и их последствия несет Основной пользователь ККМ.

1.3.       Территория действия настоящего Соглашения ограничена Республикой Казахстан.

1.4.       Срок действия простой (неисключительной) лицензии на использование ККМ, равен сроку нахождения ККМ в государственном реестре моделей контрольно-кассовых машин Республики Казахстан. При расторжении или прекращении действия Соглашения Пользователь утрачивает право использования ККМ. Правообладатель вправе в любой момент без объяснения причин расторгнуть настоящее Соглашение, прекратив использование ККМ Пользователем.

 

2.            Запрещенные способы использования

2.1.       Если в тексте Соглашения специально не указано иное, то Пользователь не может без предварительного письменного согласия Правообладателя:

(i)           модифицировать, встраивать Аппаратно- программный комплекс в другое программное обеспечение или объединять с ним, создавать переработанную версию любой части ККМ;

(ii)         продавать, выдавать лицензии (сублицензии), отдавать в аренду, переуступать, передавать, отдавать в залог, разделять права по настоящему Соглашению третьим лицам;

(iii)       использовать,    копировать, распространять или воспроизводить ККМ в интересах третьих лиц;

(iv)        обнародовать результаты какого-либо сопоставительного анализа касательно ККМ, использовать упомянутые результаты для какой- либо деятельности по разработке программного обеспечения;

(v)         модифицировать, дизассемблировать, декомпилировать, разбирать на составляющие коды, перерабатывать или усовершенствовать ККМ, пытаться получить исходный текст ККМ, иным способом нарушать нормальный ход его работы.

Нарушение целостности ККМ, нарушение систем защиты ККМ, а также иные действия, нарушающие исключительное право Правообладателя на ККМ, не допускаются и влекут гражданско-правовую, административную либо уголовную ответственность Пользователя в соответствии с законодательством Республики Казахстан, в том числе обязанность исполнить решение суда по требованию Правообладателя о признании права, о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, о возмещении убытков, о публикации решения суда о допущенном нарушении с указанием действительного Правообладателя, о возмещении убытков либо выплате компенсации.

 

3.            Тарифы

3.1.       Тарифы для использования ККМ указаны на сайте: https://rekassa.kz

3.2.       Пользователь извещен, что при установке и использовании ККМ на Абонентском устройстве организацией, предоставляющей услуги пользования Интернетом, взимается плата Пользователя) за использование Интернета согласно тарифу, а также при отправке SMS сообщений, взимается плата (с Пользователя) по тарифам сотового оператора.

 

4.            Исключительное право

4.1.       Исключительное право на «Контрольно-кассовую машину «reKassa» версия 3.0, на наименование и логотип «reKassa» и иные объекты авторских и/или смежных прав, защищены в соответствии с законодательством Республики Казахстан и принадлежат                             Правообладателю.

4.2.       Правообладатель сохраняет исключительные права на любые результаты переработки (модификации) Объектов интеллектуальной собственности, допускаемые в соответствии с настоящим Соглашением, и вправе в любое время отозвать свое разрешение на их использование по своему усмотрению без компенсации каких-либо расходов Пользователей.

 

5.            Обновление и поддержка

5.1.       Правообладатель по данному Соглашению не обязан предоставлять Пользователю обслуживание, обновления, модификации и новые версии ККМ. Однако он может время от времени выпускать обновления для ККМ. Данные обновления для мобильных приложений запускаются в зависимости от настроек электронного устройства. Пользователь по умолчанию соглашается на такое автоматическое обновление, а также принимает то, что условия и положения данного Соглашения будут иметь силу для указанных обновлений.

5.2.       Правообладатель предоставит техническую поддержку Пользователям ККМ в течение срока нахождения ККМ в государственном реестре моделей контрольно- кассовых машин Республики Казахстан.

5.3.       Техническая поддержка будет предоставлена:

-    в разделе «Поддержка» мобильного ККМ;

-    на сайте www.rekassa.kz по времени 8*5 (8 часов 5 дней в неделю в рабочее время);

-    по электронной почте help@rekassa.kz

 

 

6.            Акцепт Оферты

6.1.       Установка Мобильного приложения на мобильный телефон, смартфон, планшет и/или использование веб-приложения, а также начало использования ККМ в любой форме признаются  акцептом Оферты согласно ст.396 Гражданского кодекса Республики Казахстан, что означает полное безоговорочное принятие Пользователем всех условий Соглашения без каких-либо изъятий или ограничений на условиях присоединения, в том числе предоставление согласия на сбор и обработку данных согласно Приложению №1 к настоящему Соглашению.

Если Пользователь не согласен с настоящим Соглашением, а также условиями, положениями и правилами пользования ККМ, не хочет их соблюдать, то он должен, незамедлительно удалить его с устройства и/или перестать использовать.

Перед использованием ККМ Пользователь обязуется ознакомиться с Соглашением. В случае несогласия с условиями Соглашения в целом или какой-либо их части, Пользователь не                   вправе использовать ККМ.

Соглашение, а также все последующие изменения или дополнения к нему, которые могут быть произведены Правообладателем в одностороннем порядке, без какого-либо специального уведомления Пользователя, размещаются на интернет-сайте https://rekassa.kz, если иное не предусмотрено новой редакцией  Соглашения.

Пользователь обязуется самостоятельно отслеживать любые возможные изменения.

 

 

7.            Дополнительный функционал

7.1.       Правообладатель предоставляет Пользователю возможность использования дополнительного функционала.

7.2.       Акцептом настоящей Оферты Пользователь подтверждает свое согласие на предоставление ему дополнительного функционала согласно п.7.1 настоящей Оферты и на получение Правообладателем информации о продажах товаров/услуг и иной информации Пользователя от сторонних ресурсов, а также персональных данных его клиентов, в целях предоставления Пользователю данного функционала. Пользователь гарантирует Правообладателю, что обладает необходимыми надлежаще оформленными согласиями физических лиц - клиентов на сбор, обработку, хранение и передачу их персональных данных, передаваемых Правообладателю, согласно положениям действующего законодательства РК. Отношения между Пользователем и сторонними ресурсами регулируются исключительно соглашениями между Пользователем и такими сторонними ресурсами. Ответственность по ним Пользователь несет самостоятельно. Правообладатель ни при каких обстоятельствах не несет ответственности во взаимоотношениях Пользователя с такими сторонними ресурсами.

7.3.       В случае, если Пользователь желает воспользоваться дополнительным функционалом, он переходит на соответствующую страницу в ККМ. После перехода на соответствующую страницу Пользователь согласно инструкции производит подключение функционала. 

 

8.            Отсутствие       гарантий     и ответственности

8.1.       Пользователю не представляются какие- либо гарантии того, что ККМ будет соответствовать требованиям Пользователя, результаты, которые могут быть получены с использованием ККМ, будут точными и надежными.

Правообладатель не несет ответственности за задержки, перебои в работе и невозможность полноценного использования ККМ, происходящие прямо или косвенно по причине действия или бездействия третьих лиц и/или неработоспособностью информационных каналов (Интернет), находящихся за пределами собственных ресурсов Правообладателя, и по иным причинам.

Пользователь соглашается с тем, что для установки и функционирования ККМ Пользователю желательно использовать оборудование (принтер, сканер штрих-кодов и др.), произведенное и предоставленное третьими лицами, и Правообладатель не может нести ответственность за качество их работы.

8.2.       Пользователь обязуется самостоятельно заключить договор с оператором фискальных данных, осуществить регистрацию, постановку на учет (снятие с учета) в налоговом органе, а также осуществлять другие действия, предусмотренные законодательством Республики Казахстан для обеспечения легитимного использования предоставляемого согласно настоящему Соглашению ККМ.

Пользователь самостоятельно несет все риски, связанные с использованием ККМ.

 

9.            Ограниченная ответственность

9.1.       Правообладатель не несет ответственности ни в силу Соглашения, ни вследствие правонарушения (включая небрежность), а также в иных случаях перед Пользователем или третьими лицами за любой ущерб или убытки (учитывая косвенные, фактические, последующие), включая, помимо прочего, какой-либо ущерб или убытки в отношении дохода от коммерческой деятельности, неполученной прибыли, деловой репутации, поврежденных или утраченных данных либо документации, понесенные тем или иным лицом вследствие или в связи с использованием ККМ, даже если Правообладателю стало известно о возможности                              возникновения такого ущерба.

 

10.         Гарантия от убытков

10.1.    Пользователь несет самостоятельную ответственность за соблюдение при использовании ККМ требований действующего законодательства Республики Казахстан, а также всех прав и законных интересов третьих лиц.

В случае предъявления третьими лицами к Правообладателю требований, вызванных действиями (бездействием) Пользователя при использовании ККМ, Пользователь самостоятельно урегулирует возникшие споры с третьими лицами, а также возмещает убытки и расходы Правообладателя по первому его требованию. При этом Пользователь обязуется защищать интересы Правообладателя (без каких- либо полномочий), освобождать его от ответственности, ограждать его от причинения ущерба в связи с любыми претензиями и обязательствами, возникшими вследствие действий или бездействия Пользователя.

 

11.         Информирование

11.1.    Правообладатель вправе информировать Пользователя о порядке и способах использования ККМ, о проводимых Правообладателем, его партнерами и клиентами маркетинговых, рекламных и иных мероприятиях, об условиях приобретения и потребления услуг третьих лиц с использованием ККМ, путем направления сообщений, в том числе содержащих рекламу, на Абонентское устройство и электронную почту и в виде SMS сообщения, в том числе с использованием сети связи, включая мобильной, любым доступным Правообладателю способом. Также Пользователь соглашается на получение сервисных коротких текстовых сообщений, необходимых для реализации функционала ККМ         или цели его использования.

 

12.         Конфиденциальность и защита данных

12.1.    Правообладатель является оператором персональных данных, в том числе обрабатываемых в рамках выполнения обязательств, предусмотренных Соглашением, на основания согласия на сбор и обработку данных, предоставляемого Пользователем согласно Приложению №1 к настоящему Соглашению. Для целей Соглашения под данными понимаются сведения, являющиеся таковыми в соответствии с законодательством Республики Казахстан и согласием на сбор и обработку данных согласно Приложению №1 к настоящему Соглашению (далее – «Данные»).

12.2.    Заключая настоящее Соглашение путем акцепта Оферты, Пользователь предоставляет согласие на сбор, обработку и передачу Данных Правообладателю согласно Приложению №1 к настоящему Соглашению и предоставляет Правообладателю право собирать, накапливать, хранить, использовать, распространять, передавать третьим лицам (с соблюдение ограничений, предусмотренных настоящим Соглашением), обезличивать, блокировать и уничтожать Данные Пользователя и иную информацию, которую Правообладатель получает в процессе предоставления ему услуг ККМ, в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан и настоящим Соглашением, и полностью соглашается и принимает условия Политики обработки Данных Правообладателя, размещенной по ссылке https://rekassa.kz/politika-danyh.

12.3.    Правообладатель примет достаточные меры, необходимые для защиты Данных от несанкционированного доступа к ней третьим лицам, на основе стандартных отраслевых технологий и методов.

12.4.    Используя ККМ, Пользователь соглашается с тем, что его Данные будут обрабатываться Правообладателем как с использованием средств автоматизации, так и без таковых. Правообладатель может собирать персональные данные, добровольно и сознательно предоставляемые Пользователями во время создания учетной записи, если таковая необходима для использования ККМ, равно во время такого использования, в том числе, но не ограничиваясь, в процессе подключения Пользователя к сервисам ОФД, использования платежных приложений коммерческих банков, различным онлайн-сервисам, интегрированным с ККМ. Данные, разрешенные к сбору, обработке и передаче, не должны ограничиваться сведениями / информацией, относящейся к определенному или определяемому на их основании Пользователю, зафиксированные на электронном, бумажном и (или) ином материальном носителе, в том числе, без исключения: фамилия, имя и отчество (при наличии); транскрипция имени; индивидуальный или иной идентификационный номер (если он предоставлен Пользователем Правообладателю); полная дата рождения; данные документа, удостоверяющего личность (если он предоставлен Пользователем Правообладателю) и иные документы (паспорт, вод.права, и т.п.); справки из государственных учреждений (медицинские, наркологические и др.);номер телефона; адрес электронной почты; адрес места проживания; изображение Пользователя (фотография, аватар и т.п.) (если оно предоставлено Пользователем Правообладателю); биометрические данные; идентификаторы (наименование учетных записей и выбираемые Пользователем идентификаторы); наименование и адрес организации; ОКЭД; наименование и адрес торговой точки; возраст; покупательские предпочтения; данные о чеках продажах; контакты телефонной книги (при использовании мобильных приложений Компании/третьих лиц); изображения с камеры устройства Пользователя; цифровые документы; звуковая запись с микрофона мобильного устройства; модель устройства Пользователя и данные о его операционной системе и браузере и (или) типе интернет-соединения; сегмент рынка, к которому относится Пользователь; информация о налоговом резидентстве и налоговом идентификаторе Пользователя; записи коммуникаций с представителями службы поддержки и продаж Компании; идентифицирующие устройство Пользователя сведения; публичные комментарии Пользователя, размещенные на сайтах в сети Интернет; данные о местонахождении Пользователя, полученные по IP-адресу и (или) по e-SIM и (или) SIM-карте и (или) по GPS (глобальная система позиционирования); информация о веб-сайтах, посещаемых Пользователем в сети Интернет; информация о покупках, совершенных Пользователем в сети Интернет и иные метаданные для аналитики (куки и т.д.); контент, размещенный Пользователем, либо просмотренный им в сети Интернет; а также публично доступная информация о Пользователе из социальных сетей; информация / данные, составляющие банковскую тайну, тайну страхования, коммерческую тайну на рынке ценных бумаг и иную охраняемую законом тайну; информация / данные, которые могут быть получены Компанией от или в отношении Пользователя в процессе подключения Пользователя к сервисам ОФД, использования ККМ, платежных приложений коммерческих банков, различных онлайн-сервисов, интегрированных с ККМ.

12.5.    Правообладатель может собирать, использовать и передавать персональные данные, чтобы:

- предоставлять услуги Пользователю, в том числе в целях предоставления права использования ККМ;

- отправлять сообщения Пользователям;

- предоставлять пользователям поддержку;

- отправлять рекламные материалы для целевой аудитории и сообщать, в том числе партнерами Правообладателя посредством телефонных звонков и смс-рассылок, рассылок посредством мессенджеров, таргетированной рекламы, адресной рассылки рекламных материалов по электронной почте, о льготных предложениях, акциях, маркетинговых, рекламных и иных мероприятий, проводимых Правообладателем, его партнерами и клиентами.

12.6.    Правообладатель может собирать анонимную (обезличенную) информацию, не касающуюся конкретно Пользователя, но предоставленную им. К такой информации относится любая нескрываемая информация, которая становится доступной Правообладателю в результате использования Пользователем ККМ. Данная информация собирается для ведения статистики и применяется для улучшения качества обслуживания Пользователя, а также усовершенствования  интерфейса ККМ.

12.7.    Правообладатель не передает третьим лицам и не распространяет Данные, за исключением следующих случаев:

(1) Субъект персональных данных заблаговременно выразил свое согласие на такое раскрытие;

(2) Передача необходима для исполнения договора, стороной которого либо выгодоприобретателем или поручителем, по которому является субъект персональных данных, а также для заключения договора по инициативе субъекта Данных или договора, по которому он будет являться выгодоприобретателем или поручителем;

(3) Передача осуществляется партнерам Правообладателя в целях улучшения сервиса и/или предоставления услуг Пользователям и/или получения ими услуг третьих лиц;

(4) В целях исполнения обязательств по договору между Компанией и третьими лицами;

(5) Передача необходима для защиты прав и законных интересов Правообладателя или третьих лиц;

(6) Передача инициирована субъектом персональных данных и необходима для осуществления правосудия, исполнения судебного акта, акта другого органа или должностного лица, подлежащих исполнению в соответствии с законодательством РК об исполнительном производстве;

(7) иных предусмотренных действующим законодательством РК случаях.

 

13. Порядок разрешения споров

13.1.    Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении Соглашения, будут по возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами.

13.2.    Сторонами устанавливается   обязательный досудебный (претензионный) порядок урегулирования споров. Срок ответа на претензию составляет до 10 (десяти) рабочих дней с даты получения оригинала претензии по почте или электронной копии претензии по электронной почте.

13.3.    В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат ррассмотрению в СМЭС города Астаны.

Пользователи подтверждают свою правоспособность и дееспособность, а также свое законное право вступать в договорные отношения с Правообладателем.

13.4.    В случае разночтений в тексте                  Соглашения преимущественную силу имеет вариант Соглашения на русском языке.

 

 

 

Приложение №1

К Пользовательскому соглашению

 

СОГЛАСИЕ НА СБОР И ОБРАБОТКУ ДАННЫХ

Настоящее согласие на сбор и обработку данных (далее – «Согласие») предоставляется Пользователем (далее – «Субъект») Товариществу с ограниченной ответственностью «COMRUN», БИН 180140005198 (далее – «Оператор») в соответствии с нормами действующего законодательства Республики Казахстан. 

 

A              Согласие предоставляется Оператору на:

1.              сбор и обработку Данных (как они определены в пункте B настоящего Согласия) путем:

(a)            установки мобильного приложения на мобильный телефон, смартфон, планшет и/или использование веб-приложения, а также начало использования ККМ в любой форме; или

(b)           регистрации и (или) авторизации Субъекта на веб-сайте, в мобильном приложении Оператора или в ином электронном ресурсе Оператора; или

(c)            подписания Согласия на бумажном или электронном носителе любым способом не ограничиваясь проставлением подписи (собственноручно), средствами электронной цифровой подписи, подписания путем использования одноразового (единовременного) кода (one-timepassword), направленного Оператором или его агентом на номер мобильного телефона Субъекта SMS-сообщением или в web или ином программном приложении путем push-уведомления; или

(d)           посещения офисов Оператора, в тех случаях, когда это применимо; или

(e)            посещения электронных ресурсов Оператора, в том числе путем приема Cookies или иных политик, протоколов, программных и аппаратных средств, которые могут фиксировать данные Субъекта; или

(f)            использования продуктов или сервисов Оператора,

2.              передачу Данных, не ограничиваясь персональными данными, данными составляющими банковскую тайну, тайну страхования, коммерческую тайну на рынке ценных бумаг и иную охраняемую законом тайну в пользу аффилированных лиц Оператора, агентов Оператора, и любых иных третьих лиц (далее совместно – "Третьи лица"), когда предоставление Данных требуется в соответствии с требованиями применимого законодательства, в целях предоставления Оператором или Третьими лицами продуктов и услуг Субъекту, или в целях исполнения обязательств по договору между Оператором и указанными Третьими лицами.  Субъект соглашается, что Данные могут включаться в базы данных Оператора или Третьих лиц, где в последующем персональные данные Субъекта могут обрабатываться без какого-либо участия Оператора; при условии, что Оператор обязуется требовать от Третьих лиц обеспечить конфиденциальность переданных Данных;

3.              трансграничную передачу Оператором Данных за пределы территории Республики Казахстан на территорию государств в случаях, когда это необходимо для целей сбора и обработки Данных, заявленных в настоящем согласии.

Субъект соглашается, что страны, в которые могут передаваться Данные, могут иметь условия и требования хранения Данных ниже чем те, которые предусмотрены применимым законодательством Республики Казахстан и операторы Данных в этих странах не смогут обеспечить им надлежащую защиту.

B              В настоящем Согласии "Данные" не должны ограничиваться сведениями / информацией, относящейся к определенному или определяемому на их основании Субъекту, зафиксированные на электронном, бумажном и (или) ином материальном носителе, в том числе, без исключения: фамилия, имя и отчество (при наличии); транскрипция имени; индивидуальный или иной идентификационный номер (если он предоставлен Субъектом Оператору); полная дата рождения; данные документа, удостоверяющего личность (если он предоставлен Субъектом Оператору) и иные документы (паспорт, вод.права, и т.п.); справки из государственных учреждений (медицинские, наркологические и др.);номер телефона; адрес электронной почты; адрес места проживания; изображение Субъекта (фотография, аватар и т.п.) (если оно предоставлено Субъектом Оператору); биометрические данные; идентификаторы (наименование учетных записей и выбираемые Субъектом идентификаторы); наименование и адрес организации; ОКЭД; наименование и адрес торговой точки; возраст; покупательские предпочтения; данные о чеках продажах; контакты телефонной книги (при использовании мобильных приложений Оператора/Третьих лиц); изображения с камеры устройства Субъекта; цифровые документы; звуковая запись с микрофона мобильного устройства; модель устройства Субъекта и данные о его операционной системе и браузере и (или) типе интернет-соединения; сегмент рынка, к которому относится Субъект; информация о налоговом резидентстве и налоговом идентификаторе Субъекта; записи коммуникаций с представителями службы поддержки и продаж Оператора; идентифицирующие устройство Субъекта сведения; публичные комментарии Субъекта, размещенные на сайтах в сети Интернет; данные о местонахождении Субъекта, полученные по IP-адресу и (или) по e-SIM и (или) SIM-карте и (или) по GPS (глобальная система позиционирования); информация о веб-сайтах, посещаемых Субъектом в сети Интернет; информация о покупках, совершенных Субъектом в сети Интернет и иные метаданные для аналитики (куки ит.д.); контент, размещенный Субъектом, либо просмотренный им в сети Интернет; а также публично доступная информация о Субъекте из социальных сетей; информация / данные, составляющие банковскую тайну, тайну страхования, коммерческую тайну на рынке ценных бумаг и иную охраняемую законом тайну; информация / данные, которые могут быть получены Оператором от или в отношении Субъекта.

C              Данные Субъекта собираются и обрабатываются с целью (перечень не является исчерпывающим):  осуществления деятельности Оператора и Третьих лиц по предоставлению продуктов и оказанию услуг, в том числе финансовых услуг, маркетинговых и рекламных активностей, исследований, проведения акций, предоставления (пересылки) Субъекту любых информационных материалов, в том числе о продуктах и (или) услугах и (или) предложениях Оператора и Третьих лиц, а также иных уведомлений посредством телефонной, факсимильной и иных видов связи, а также по открытым каналам связи (в том числе SMS-сообщения, e-mail, push-уведомления, голосовые сообщения, системы удаленного доступа, социальные сети и т.п.), а также для оплаты с использованием QR-кодов или штрих кодов, для выбора получателя платежа или услуги из контактов телефонной книги, для отображения аватара/фото Субъекта в мобильном приложении Оператора и/или Третьих лиц, для получения и предоставления цифровых документов Субъекта в/из сервисы(-ов) цифровых документов, для голосового общения с представителями Оператора/Третьих лиц; для доставки товаров и оказания услуг Субъекту; для проведения проверок Оператором/Третьим лицом, связанных с исполнением требований по противодействию легализации (отмыванию) доходов и финансирования терроризма; для защиты клиентов Оператора от мошеннических действий Субъектов.

D              Персональные данные Субъекта не могут распространяться Оператором и (или) Третьими лицами в общедоступных источниках, за исключением случаев, когда от Субъекта получено соответствующее письменное согласие на совершение этих действий.

E               Настоящее Согласие предоставляется на весь период деятельности Оператора или до срока, когда будет выпущено обновленное согласие с донесением до Субъекта.